Warning notification:Warning

Unfortunately, you are using an outdated browser. Please, upgrade your browser to improve your experience with HSE. The list of supported browsers:

  1. Chrome
  2. Edge
  3. FireFox
  4. Opera
  5. Safari

Déan teagmháil le hoifig um an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte

Déan teagmháil le d’oifig áitiúil sláinte má bhíonn ceist ar bith agat a bhaineann leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Chárta Eorpach um Árachas Sláinte ar an láthair ag formhór na n-oifigí áitiúla sláinte. Ní ghlacann Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh, Corcaigh - An Laoi Thuaidh agus Theas, ná Cill Choca ach le hiarratais tríd an bpost.

Ceatharlach

Rannóg an Chárta Eorpaigh um Árachas Sláinte, Ceatharlach,
Seirbhísí Cúraim Phríomhúil,
Plás na Seamróige,
An Lána Glas,
Co. Cheatharlach

Fón: 056 773 2000

An Cabhán

Seirbhísí Cúraim Phríomhúil,
Ionad Cúraim Phríomhúil Shráid Uí Chonghaile,
Sráid Uí Chonghaile,
Co. an Chabháin,
H12 W3K2

Fón: 049 437 8918

Sligeach/Liatroim/An Cabhán Thiar/Dún na nGall Theas (Baile Sonnáin/Bun Dobhráin),
Seirbhísí Pobail,
Teach Markievicz,
Sráid na Beairice,
Co. Shligigh,
F91 XC84

Fón: 071 932 1800

An Clár

Ionad Cúraim Phríomhúil Inse,
Rannóg an Chárta Eorpaigh um Árachas Sláinte,
An Chéad Urlár,
Bóthar an Stáisiúin,
Inis,
Co. an Chláir,
V95 TY4E

Fón: 065 686 2741

Corcaigh

Tabhair faoi deara nach oifig phoiblí í oifig Chorcaí – An Laoi Thuaidh agus Theas. Is féidir iarratais a sheoladh tríd an bpost chuig:

Corcaigh - An Laoi Thuaidh agus Theas,
Urlár 1,
Bloc 8,
Ospidéal Fhionnbharra,
Co. Chorcaí,
T12 XH60

Fón: 021 492 1795

Oifig Áitiúil Sláinte Iarthar Chorcaí,
Cúil na nGarrán,
An Sciobairín,
Co. Chorcaí

Fón: 028 40400

Oifig Áitiúil Sláinte Thuaisceart Chorcaí,
Urlár 2,
Ionad Cúraim Phríomhúil Mhala,
Mala,
Co. Chorcaí

Fón: 022 58700

Dún na nGall

Ceannáras Cúraim Phríomhúil Dhún na nGall,
Ospidéal Iósaif,
Srath an Urláir,
Mullach an Droichid,
Leifear,
Co. Dhún na nGall

Fón: 074 913 1391

An tIonad Cúraim Phríomhúil,
Plás Scally,
Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall,
F92 P640

Fón: 074 919 7100

Ionad Cúraim Phríomhúil Dhún na nGall,
Droim Lonachair,
Baile Dhún na nGall,
Co. Dhún na nGall,
F94 PD8W

Fón: 074 989 8079

An Clinic Sláinte,
An Clochán Liath,
Co. Dhún na nGall

Fón: 074 952 1160

Ionad Cúraim Phríomhúil Bhun Cranncha,
Ascaill Maginn,
Bun Cranncha,
Co. Dhún na nGall,
F93 E12W

Fón: 074 989 8601

Sligeach/Liatroim/An Cabhán Thiar/Dún na nGall Theas (Baile Sonnáin/Bun Dobhráin),
Seirbhísí Pobail,
Teach Markievicz,
Sráid na Beairice,
Co. Shligigh,
F91 XC84

Fón: 071 932 1800

Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath Thiar Thuaidh

Tabhair faoi deara nach oifig phoiblí í oifig Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh. Is féidir iarratais a sheoladh tríd an bpost chuig:

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh,
Urlár na Talún: Aonaid 4 agus 5,
An Nascfhoirgneamh,
Bloc 6A,
Páirc Chorparáideach Bhaile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15

Fón: 01 897 5101

Ní dhéanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar Thuaidh plé ach le hiarratais phoist ó Bhaile Bhlainséir, ón gCabrach, ó Chaisleán Cnucha, ó Fhionnghlaise, ó Ghlas Naíon, ó Mhullach Eadrad, ó Bhaile Phib agus ó Mhargadh na Feirme.

Baile Átha Cliath Láir Thuaidh

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Láir Thuaidh,
An tIonad Cathrach,
Bóthar Bhaile Munna,
Baile Munna,
Baile Átha Cliath 9

Fón: 01 846 7000

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Láir Thuaidh plé le hArd Aidhin, Baile Munna, Beaumont, Cluain Tarbh, Domhnach Cearna, Cnocán Doirinne, Droim Chonrach, Fionnradharc, an Lárchathair Thuaidh, Seantrabh agus Fionnbhrú.

Baile Átha Cliath Thuaidh

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thuaidh,
Ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile Brigín,
Sráid Bhaile Átha Cliath,
Baile Brigín,
Co. Bhaile Átha Cliath,
K32 HC94

Fón: 01 921 3200

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thuaidh plé le Baile Brigín, an Ros, Lusca, na Sceirí, an Aill, Baile Scadán, Baile an Ridire agus na ceantair máguaird.

Sord

Ionad Sláinte Shoird,
Sráid an Droichid,
Sord,
Co. Bhaile Átha Cliath,
K67 X765

Fón: 01 921 2100

Déanann Ionad Sláinte Shoird plé le Baile Bachaille, Domhnach Bat, Baile Gháire, an Seanbhaile, Port Reachrann agus Sord.

Port Mearnóg

Ionad Cúraim Phríomhúil Phort Mearnóg,
Crois Comerford,
Port Mearnóg,
Co. Bhaile Átha Cliath,
D13 YV05

Fón: 01 921 3601

Déanann Ionad Cúraim Phríomhúil Phort Mearnóg plé le Baile Dúill, Binn Éadair, Mullach Íde agus Port Mearnóg.

Cill Bharróg

Ionad Sláinte Chill Bharróg,
Bóthar an Ghleanntáin Ghlais,
Cill Bharróg,
Baile Átha Cliath 5,
D05 YA29

Fón: 01 778 8501

An Chúlóg

Ionad Cúraim Phríomhúil na Cúlóige,
Bóthar Chaisleán na Croma,
An Chúlóg,
Baile Átha Cliath 5

Fón: 01 921 4200

Cathair Theas Bhaile Átha Cliath

Oifig Áitiúil Sláinte Chathair Theas Bhaile Átha Cliath,
Lóiste na Cathrach,
Sean-Ospidéal na Mí,
Sráid Heytesbury,
Baile Átha Cliath 8,
D08 Y1TW

Fón: 01 795 8121

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Chathair Theas Bhaile Átha Cliath plé le Cnoc Lín, an Rinn, Ráth Maonais, Ráth Fearnáin, an Lárchathair Theas agus Tír an Iúir.

Baile Átha Cliath Thoir Theas

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thoir Theas,
Halla Vergemount,
Cluain Sceach,
Baile Átha Cliath 6,
D06 EY15
Fón: 01 268 0300

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thoir Theas plé le Sráid Bhagóid, Droichead na Dothra, Baile an tSaoir, Baile an Teampaill, Domhnach Broc, Dún Droma, Cill Tiarnáin, Baile na Lobhar, Baile an Mhuilinn, Raghnallach, Áth an Ghainimh agus Dumhach Thrá.

Baile Átha Cliath Thiar Theas

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar Theas,
57 Seanbhóthar an Chontae,
Cromghlinn,
Baile Átha Cliath 12,
D12 KT66

Fón: 01 795 7300

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar Theas plé le Cromghlinn, Droimeanach, Baile Bhailcín agus Teach Mealóg 6W.

Crois Thamhlachta

Ionad Cúraim Phríomhúil Chrois Thamhlachta,
Ionad Russell,
Crois Thamhlachta Thiar,
Baile Átha Cliath 24,
D24 DH74

Fón: 01 795 7601

Déanann Ionad Cúraim Phríomhúil Chrois Thamhlachta plé le Tamhlacht, Iarthar na Cathrach agus Teach Sagard.

Mary Mercer

Ionad Sláinte Mary Mercer,
Bóthar Bhaile Uí Fhoirtcheirn,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24,
D24 K854

Fón: 01 458 5700

Déanann Ionad Sláinte Mary Mercer plé le Tamhlacht, Iarthar na Cathrach agus Teach Sagard.

Plásóg Shruth an Mhuilinn

Ionad Sláinte Phlásóg Shruth an Mhuilinn,
Bóthar San Doiminic,
Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24,
D24 K3EV

Fón: 01 427 5000

Déanann Ionad Sláinte Phlásóg Shruth an Mhuilinn plé le Tamhlacht, Teach na Giúise agus Baile Uí Chuilinn.

Baile Átha Cliath Thiar

Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar,
Ospidéal Ghort na Silíní,
Baile Formaid,
Baile Átha Cliath 10,
D10 Y821

Fón: 01 795 5899

Déanann Oifig Áitiúil Sláinte Bhaile Átha Cliath Thiar plé le Baile Formaid, Cluain Dolcáin, Inse Chór, Leamhcán, Baile Phámar agus Ráth Cúil.

Dún Laoghaire

Oifig Áitiúil Sláinte Dhún Laoghaire,
Bóthar Tivoli,
Dún Laoghaire,
Co. Bhaile Átha Cliath,
A96 DK64

Fón: 01 236 5200

Deanann Oifig Áitiúil Sláinte Dhún Laoghaire plé le Baile an Bhóthair, an Charraig Dhubh, Cábán tSíle, Deilginis, Dún Laoghaire, Carraig an tSionnaigh, Cill Iníon Léinín, Baile Uí Lachnáin, Baile na Manach, Stigh Lorgan, an Naigín agus Seanchill.

Gaillimh

Oifig Áitiúil Sláinte na Gaillimhe,
Seirbhísí Pobail,
Bóthar Chaisleáin Nua,
Co. na Gaillimhe,
H91 RW28

Fón: 091 523 122

Ciarraí

Oifig Áitiúil Sláinte Chiarraí,
Ráth Teas,
Trá Lí,
Co. Chiarraí,
V92 YA25

Fón: 066 718 4500

Cill Dara

Tabhair faoi deara nach oifig phoiblí í an oifig i gCill Choca. Is féidir iarratais a sheoladh tríd an bpost chuig:

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Choca,
Cill Choca,
Co. Chill Dara

Fón: 01 921 3500, ansin roghnaigh uimhir 1

Na ceantair a ndéantar plé leo: Cill Choca agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile Átha Í,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Í,
Co. Chill Dara,
R14 DX94

Fón: 059 864 3700

Na ceantair a ndéantar plé leo: Caisleán Mhistéil, Cill Míde agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Droichid,
Bóthar Mhaigh Nuad,
Cill Droichid,
Co. Chill Dara

Fón: 01 921 4000, ansin roghnaigh uimhir 1

Na ceantair a ndéantar plé leo: Cill Droichid, Bóthar Theach Srafáin agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Chlaonta,
Claonadh,
Co. Chill Dara

Fón: 045 986 300, ansin roghnaigh uimhir 1

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile na gCeapach, Domhnach Dheá, an Chorrchoill, Coill Dubh agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Dara,
Seanbhóthar Bhaile Átha Cliath,
Baile Chill Dara,
Co. Chill Dara

Fón: 045 908 500

Na ceantair a ndéantar plé leo: Mainistir Eimhín, Eochaill, an Currach agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Vista,
Bóthar an Bhaile Mhóir,
An Nás,
Co. Chill Dara

Fón: 045 920 800

Na ceantair a ndéantar plé leo: An Nás, na Solláin, an Chill agus Ceárach.

Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Droichid,
An Chéad Urlár,
An tÁras Sláinte,
Bóthar an Stáisiúin,
Droichead Nua,
Co. Chill Dara

Fón: 045 920 900

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile an Mhuilinn, an Tóchar, Baile Dhroichead Nua agus na ceantair máguaird.

Ionad Sláinte Mhaigh Nuad,
Sráid Laighean,
Maigh Nuad,
Co. Chill Dara

Fón: 01 610 6130

Na ceantair a ndéantar plé leo: Maigh Nuad agus na ceantair máguaird.

Cill Chainnigh

Ceannáras Cúraim Pobail Chill Chainnigh,
Faiche San Séamas,
Co. Chill Chainnigh,
R95 RP26

Fón: 056 778 4600

Laois

An tIonad Sláinte,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Port Laoise,
Co. Laoise,
R32 ED81

Fón: 057 862 1135

Liatroim

Sligeach/Liatroim/An Cabhán Thiar/Dún na nGall Theas (Baile Sonnáin/Bun Dobhráin),
Seirbhísí Pobail,
Teach Markievicz,
Sráid na Beairice,
Co. Shligigh,
F91 XC84

Fón: 071 932 1800

Luimneach

Ionad Sláinte Bhaile na Neanta,
Baile na Neanta,
Co. Luimnigh

Fón: 061 457 100

Ionad Sláinte Thuar an Daill,
Tuar an Daill,
Co. Luimnigh

Fón: 061 482 600

Ionad Sláinte Chill Mocheallóg,
Cill Mocheallóg,
Co. Luimnigh,
V35 HD61

Fón: 063 98192

Seirbhísí Cúraim Pobail Luimnigh,
Ascaill Bhaile Choimín,
Páirc Gnó an Ráithín,
Raithean,
Co. Luimnigh

Fón: 061 483 719

Ionad Sláinte Mhaigh Rois,
Maigh Rois,
Co. Luimnigh,
V94 E5Y8

Fón: 061 326 010

Ionad Sláinte an Chaisleáin Nua,
An Caisleán Nua,
Co. Luimnigh,
V42 AN23

Fón: 069 621 55

Ionad Sláinte Southill,
Páirc Uí Mháille,
An Cnoc Theas,
Co. Luimnigh,
V94 E5Y9

Fón: 061 410 988

An Longfort

An tIonad Sláinte,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Co. an Longfoirt,
N39 KR23

Fón: 043 335 0169

Oifig Áitiúil Sláinte Lú,
Oifigí Cúraim Pobail,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
Dún Dealgan,
Co. Lú

Fón: 042 933 2287

Maigh Eo

Oifig Áitiúil Sláinte Mhaigh Eo,
FSS an Iarthair,
Ceannáras Mhuire,
Caisleán an Bharraigh,
Co. Mhaigh Eo


Fón: 094 904 2229

An Mhí

Oifig Áitiúil Sláinte na Mí,
Seirbhísí Cúraim Phríomhúil,
Lána Shruthán an Léigh,
Sráid an Bhóthair Iarainn,
Navan,
Co. na Mí

Fón: 046 907 6489

Muineachán

Oifigí Cúraim Pobail,
Rúscaigh,
Co. Mhuineacháin

Fón: 047 30400

Uíbh Fhailí

An tIonad Sláinte,
Bóthar an Ardáin,
Tulach Mhór,
Co. Uíbh Fhailí,
R35 TY28

Fón: 057 934 1301

Ros Comáin

Oifig Áitiúil Sláinte Ros Comáin,
Cúram Sláinte Pobail an Iarthair,
Oifigí an Rialtais,
Bóthar an Chlochair,
Co. Ros Comáin,
F42 VX53

Fón: 090 663 7509090 663 7504

Sligeach

Sligeach/Liatroim/An Cabhán Thiar/Dún na nGall Theas (Baile Sonnáin/Bun Dobhráin),
Seirbhísí Pobail,
Teach Markievicz,
Sráid na Beairice,
Co. Shligigh,
F91 XC84

Fón: 071 932 1800

Tiobraid Árann

Oifig Áitiúil Sláinte Thiobraid Árann Theas,
Ionad Cúraim Phríomhúil FSS,
Bóthar an Phoill,
Carrick-On-Suir,
Co. Thiobraid Árann

Fón: 051 603 900

Ionad Sláinte Thír Eoghain,
Tír Eoghain,
An tAonach,
Co. Thiobraid Árann

Fón: 067 464 00

Port Láirge

Oifig Áitiúil Sláinte Phort Láirge,
Bóthar Chorcaí,
Co. Phort Láirge,
X91 VX09

Fón: 051 842 800

An Iarmhí

An tIonad Cúraim Phríomhúil,
Bóthar an Chuain,
An Muileann gCearr,
Co. na hIarmhí,
N91 V6R9

Fón: 044 935 3700

Loch Garman

Oifig Áitiúil Sláinte Loch Garman,
Sráid Sheoirse,
Co. Loch Garman

Fón: 053 912 3522

Cill Mhantáin

Oifig Áitiúil Sláinte Chill Mhantáin,
Ionad Cúraim Phríomhúil Chill Mhantáin,
Cnoc Roibín,
Co. Chill Mhantáin,
A67 K5C7

Fón: 040 463 301

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile Chill Mhantáin, Áth na Fuinseoige, Gleann Fhaidhle agus na ceantair máguaird.

Ionad Sláinte an Inbhir Mhóir,
2 Páirc an Chaisleáin,
An tInbhear Mór,
Co. Chill Mhantáin,
Y14 X026

Fón: 0402 396 24

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile an Inbhir Mhóir, Eachroim, Carn an Bhua, Tigh na hÉille, Síol Éalaigh agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile Coimín,

Páirc Ghnó Bhaile Coimín,
Baile Coimín,
Co. Chill Mhantáin

Fón: 045 920700

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile Coimín, Dún Luáin, Cill Chuilinn, Cillín Chaoimhín agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Bhré,
Bóthar Chill Airne,
Bré,
Co. Chill Mhantáin,
A98 KW13

Fón: 017786020

Ionad Sláinte na gCloch Liath,
Bóthar Victoria,
Ráth an Dúin Íochtarach,
Na Clocha Liatha,
Co. Chill Mhantáin

Fón: 01 287 7311

Na ceantair a ndéantar plé leo: Na Clocha Liatha, Deilgne agus na ceantair máguaird.

Ionad Cúraim Phríomhúil Bhaile an Chinnéidigh,
Baile an Chinnéidigh,
Co. Chill Mhantáin

Fón: 01 201 8500

Na ceantair a ndéantar plé leo: Baile an Chinnéidigh, an Caisleán Nua, Cill Pheadair, Cill Chomhaid agus na ceantair máguaird.

Athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 28 Meitheamh 2023
Le hathbhreithniú arís: 28 Meitheamh 2026