Skip to main content

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le cás COVID-19 sa scoil nó in ionad cúraim leanaí

Uasdátaithe: 15 Aibreán 2021

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, iarrfar ort do pháiste a thabhairt abhaile. Ní inseoidh an scoil nó an t-ionad cúraim leanaí duit cén duine a fuair toradh dearfach ar thástáil (COVID -19).

Eagróidh FnaSS tástáil COVID-19 do do pháiste agus eagrófar coinne duit ar an lá sin nó an lá dár gcionn. Ná glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh ach amháin má bhíonn comharthaí tinnis ar do pháiste.

Ní dóiche go mbeidh COVID -19 ar do pháiste de bharr go raibh gartheagmháil aige le cás dearfach COVID-19. Ní bhíonn comharthaí ar pháistí de ghnáth fiú má fhaigheann siad an víreas. Má thagann comharthaí orthu, is tinneas éadrom a bhíonn ann de ghnáth.

Tá roinnt rudaí gur chóir duit a dhéanamh áfach chun cosc a chur le scaipeadh COVID-19.

Tá nodanna duit ar an bhfíseán seo.

Má tá comharthaí tinnis ar do pháiste

Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste ní mór dó/di féin-aonrú láithreach agus ba chóir duit glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh.

Is iad na gnáth comharthaí tinnis de COVID-19 ná:

 • Fiabhras (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos mó)
 • Casacht – casacht ar bith, ní casacht thirim amháin
 • Giorra anála nó deacrachtaí análaithe
 • Boladh nó blas caillte acu – nó ní féidir leo boladh nó blas a fháil faoi mar a bhíodh

Is ionann féin-aonrú agus do pháiste fanacht as féin i seomra aeraithe le fuinneog oscailte. Ba chóir dó fanacht amach ó dhaoine eile, b’fhéidir go mbeadh ar thuismitheoir féin-aonrú in éineacht leis an bpáiste, ag brath ar aois an pháiste.

Léigh faoi féin-aonrú.

Cad atá le déanamh má insítear dod’ pháiste fanacht amach ó dhaoine eile

Mura bhfuil comharthaí ar do pháiste

Ní mór do do pháiste fanacht sa bhaile (gluaiseachtaí srianta)

Caithfidh do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá ón teaghmháil dheiridh le duine a fuair toradh dhearfach. Déarfaidh FnaSS leat cén uair ar féidir leo stopadh ag cur srian lena ngluaiseachtaí. Uaireanta tugtar coraintín ar seo.

Is féidir stopadh ag cur srian ar ghluaiseachtaí:

 • Nuair a bhíonn toradh diúltach ar thástáil (níor aimsíodh COVID-19) ag an bpáiste 10 lá ó bhí sé/sí i dteagmháil leis an té a fuair tástáil dearfach.
 • Nuair nach bhfuil aon chomhartha COVID-19 ar an bpáiste.

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus fanacht sa bhaile, gan aon teagmháil le daoine eile nó ócáidí sóisialta an oiread agus is féidir, chun srian a chur le scaipeadh an víris má tá COVID-19 orthu.

Ní féidir le do pháiste na nithe seo a leanas a dhéanamh le linn na 14 lá a mbíonn sé ag cur srian lena ghluaiseachtaí:

 • dul ar scoil, ionad cúraim leanaí nó a bheith páirteach in imeachtaí grúpa
 • iompar poiblí a úsáid
 • dul ar cuairt chuig tithe eile agus ní féidir le daoine teacht ar cuairt chuig do theach

Is féidir le do pháiste freastal ar choinne leighis nó aclaíocht a dhéanamh an fhad agus go bhfanann sé 2 mhéadar amach ó dhaoine eile.

Léigh faoi ghluaiseachtaí srianta.

Léigh faoin difríocht idir féin-aonrú agus gluaiseachtaí srianta.

Na daoine eile sa teach

Má airíonn an páiste a raibh gartheaghmháil aige le cás COVID -19 go maith agus nach bhfuil aon chomhartha tinnis COVID-19 air, ní gá do na daoine eile sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí. Is féidir leo leanacht ar aghaidh ag dul ag an obair, scoil, naíonra nó ionad cúraim leanaí.

Ach má dúradh leo gur gartheagmhálaithe COVID-19 iadsan freisin, ní mór dóibh srian a chur lena ngluaiseachtaí. Socrófar tástáil COVID-19 saor in aisce dóibh.

Má thagann comharthaí ar do pháiste, ní mór do na daoine eile sa líon tí srian a chur ar a ngluaiseachtaí go dtí go bhfaigheann siad na torthaí tástála.

Má fhaigheann do pháiste toradh dearfach ar thástáil

Má fhaigheann do pháiste toradh diúltach ar thástáil

Tástáil COVID-19 do pháiste

Déanfaidh FnaSS teagmháil leat chun tástáil COVID-19 saor in aisce a eagrú do do pháiste. Coinnigh an fón gar duit agus bí cinnte go bhfuil sé ar siúl.

Ar an lá tástála, gheobhaidh tú téacstheachtaireacht le sonraí faoi ionad, dáta agus am na tástála. De ghnáth faigheann formhór na ndaoine toradh na tástála laistigh de 2 lá.

Ní gá duit glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh chun tástáil a shocrú.

De ghnáth, déantar an dara tástáil 10 lá i ndiaidh don pháiste gartheagmháil a bheith aige leis an té a fuair toradh dearfach ar thástáil. D’fhéadfaí go mbeadh níos mó ná 10 lá i gceist mar go mbraitheann sé ar thorthaí tástála eile sa scoil.

Ní dhéanfar ach tástáil amháin ar do pháiste, má tá sé níos mó ná 8 lá ón teagmháil dheireanach a bhí aige le gartheagmhálaí.

Ar an lá tástála, gheobhaidh tú téacsteachtaireacht le sonraí don dara tástáil. Ní mór dod’ pháiste leanacht ar aghaidh ag cur srian ar a ghluaiseachtaí nuair atá sé ag fanacht leis an dara tástáil.

Léigh faoi thástáil do pháistí

Má fhaigheann do pháiste toradh dearfach ar thástáil COVID-19

Má fhaigheann do pháiste toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (aimsíodh COVID-19), beidh air/uirthi féin-aonrú (fanacht i seomra leis/léi féin).

Beidh ar an bpáiste fanacht ag féin-aonrú go dtí:

 • Nach mbíonn teocht ard (38 céim Celsius nó níos mó) ar an bpáiste le 5 lá
 • Go mbíonn 10 lá caite ó tháinig na comharthaí ar an bpáiste

Mura mbíonn comharthaí ar an bpáiste is féidir féin-aonrú a stopadh 10 lá ón dáta tástála.

Má bhíonn toradh dearfach ar thástáil do pháiste agus go bhfaigheann sé coinne tástála 14 lá tar éis an lá tástála, ní gá don pháiste freastal ar an gcoinne sin.

Ag tabhairt aire do pháiste atá ag féin-aonrú

D’fhéadfá a bheith i gcontúirt an víreas a fháil má tá tú ag tabhairt aire do pháiste óg atá ag féin-aonrú de bhrí nach mbeidh sé furast agat fanacht amach uaidh.

Beidh ort a bheith níos cúramaí dá bharr seo, chun srian a chur le scaipeadh an víris agus fanacht asat féin ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gnách.

Beidh ort agus na daoine eile sa teach srian a chur le bhur ngluaiseachtaí (fanacht sa bhaile) ar feadh 17 lá- .ie. 10 lá an fhad agus atá do pháiste ag féin-aonrú maraon le 7 lá eile ina dhiaidh sin.

Má fhaigheann do pháiste toradh diúltach

Má fhaigheann do pháiste a raibh gartheagmháil aige/aici le cás COVID-19 toradh diúltach (níor aimsíodh COVID-19) ar an tástáil, beidh air srian a chur lena ghluaiseachtaí.:

 • ar feadh 14 lá ó dháta na teagmhála deiridh le duine a fuair toradh dearfach nó
 • go dtí an dáta ar chuir an rianaire teagmhála é sin in iúl duit

Is féidir leis an bpáiste stopadh ag cur srian ar ghluaiseachtaí:

 • Nuair a bhíonn toradh diúltach (níor aimsíodh COVID-19) ar thástáil acu 10 lá tar éis dóibh a bheith I ngartheagmháil leis an té a fuair toradh dearfach ar thástáil
 • Nuair nach bhfuil comharthaí COVID-19 ar an bpáiste.

Ní gá do na baill eile den líon tí srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Má thagann comharthaí COVID-19 ar pháiste tar éis toradh tástála diúltach

Má fhaigheann do pháiste toradh tástála a deir nár aimsíodh an víreas COVID-19 agus má thagann comharthaí tinnis ar an bpáiste níos déanaí, beidh ar do pháiste féin-aonrú. Ba chóir duit glaoch a chur ar do Dhochtúir Teaghlaigh.

Mínigh don Dochtúir Teaghlaigh go ndearnadh tástáil ar do pháiste de bhrí go raibh sé ina ghartheagmhálaí le cás COVID-19 agus go bhfuil comharthaí COVID-19 ar an bpáiste anois. Déanfaidh an Dochtúir Teaghlaigh an cinneadh maidir le coinne tástála saor in aisce eile a shocrú don pháiste.

Má thagann comharthaí tinnis ar do pháiste, beidh ar gach duine sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí láithreach agus fanacht sa bhaile agus gan dul ar scoil nó ag obair.

Má bhíonn toradh diúltach ann (níor aimsíodh COVID-19)

 • Ní gá do na baill eile den líon tí srian a chur ar a ngluaiseachtaí níos mó
 • Beidh ar an bpáiste atá ina ghartheagmhálaí leanacht ar aghaidh ag cur srian ar a ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá

Má éiríonn comharthaí do pháiste níos measa

Má éiríonn do pháiste an-tinn go tapaidh, ní dócha go bhfuil COVID -19 air. D’fhéadfadh na comharthaí a bheith air de bharr tinneas éigin eile.

Glaoigh ar 999 nó 112 má tá do naíonán faoi 3 mhí d’aois agus má tá teocht ard (38 céim Celsius nó níos mó) air. Má tá an naíonán idir 3 agus 6 mhí d’aois agus má tá teocht ard air/, glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh láithreach.

Fáigh cúnamh leighis láithreach má bhíonn do pháiste an-tinn

Má fuair do pháiste toradh dearfach ar thástáil roimhe seo agus gur gartheagmhálaí anois é

Má fuair do pháiste toradh dearfach ar thástáil le coicís anuas

Níl aon gá le tástáil eile. Má fhaigheann an páiste coinne tástála, ní gá dó freastal air. Ní mór don pháiste an 10 lá féin-aonrú a chríochnú.

Má fuair do pháiste toradh dearfach ar thástáil níos mó ná 12 seachtain ó shin

Mura bhfuil comharthaí COVID-19 ar an bpáiste anois

Socrófar coinne tástála eile don pháiste. Beidh ar an bpáiste srian a chur ar ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá. Is féidir stopadh ag cur srian ar ghluaiseachtaí má bhíonn toradh diúltach aige ar thástáil (níor aimsíodh COVID-19)10 lá nó níos mó ó bhí gartheagmháil aige leis an duine a bhfuil COVID-19 air.

Má tá comharthaí nua ar an bpáiste

Socrófar coinne tástála eile don pháiste. Beidh ar an bpáiste féin-aonrú go dtí go bhfaigheann sé na torthaí tástála agus tuillleadh comhairle. Má bhíonn toradh diúltach ar an tástáil, beidh ar an bpáiste srian a chur ar a ghluaiseachtaí. Ní mór dó é seo a dhéanamh ar feadh 14 lá ó bhí sé I ngartheagmháil leis an duine a bhfuil COVID-19 air.

Má bhí toradh dearfach ar thástáil ag an bpáiste níos mó ná 2 seachtain agus níos lú ná 12 seachtain

Mura bhfuil comharthaí COVID-19 ar an bpáiste anois

Níl aon gá le tástáil eile. Ní gá don pháiste srian a chur ar a ghluaiseachtaí.

Má tá comharthaí nua ar an bpáiste

Socrófar coinne tástála eile don pháiste. Beidh ar an bpáiste féin-aonrú go dtí go bhfaigheann sé toradh tástála. Má bhíonn toradh diúltach ar an tástáil, is féidir leis an bpáiste stopadh ag cur srian ar ghluaiseachtaí nuair atá 48 uair an chloig caite gan comhartha tinnis.

Ábhair Ghaolmhara

Labhair le do pháiste faoi COVID-19

An difríocht idir féin-aonrú agus srian ar ghluaiseachtaí

Conas a scaiptear COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/10/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/10/2023