Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

Stay at home – level 5 restrictions are in place nationwide. Get the latest advice about COVID-19

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le cás COVID-19 sa scoil nó in ionad cúraim leanaí

Uasdátaithe: 23 Deireadh Fómhair 2020

Má bhí gartheagmháil ag do pháiste le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, iarrfar ort do pháiste a thabhairt abhaile. Ní inseoidh an scoil nó an t-ionad cúraim leanaí duit cén duine a fuair toradh dearfach ar thástáil (COVID -19).

Eagróidh FSS tástáil COVID-19 do do pháiste agus eagrófar coinne duit ar an lá sin nó an lá dár gcionn. Ná glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh ach amháin má bhíonn comharthaí tinnis ar do pháiste.

Ní dóiche go mbeidh COVID -19 ar do pháiste de bharr go raibh gartheagmháil aige le cás dearfach Covid. Ní bhíonn comharthaí ar pháistí de ghnáth fiú má fhaigheann siad an víreas. Má thagann comharthaí orthu, is tinneas éadrom a bhíonn ann de ghnáth.

Tá roinnt rudaí gur chóir duit a dhéanamh áfach chun cosc a chur le scaipeadh COVID-19.

Má tá comharthaí tinnis ar do pháiste

Má tá comharthaí COVID-19 ar do pháiste ní mór dó/di féin-aonrú láithreach agus ba chóir duit glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh.

Is iad na gnáth comharthaí tinnis de COVID-19 ná:

  • Fiabhras (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos mó)
  • casacht – casacht ar bith, ní casacht thirim amháin
  • giorra anála nó deacrachtaí análaithe
  • boladh nó blas caillte acu – nó ní féidir leo boladh nó blas a fháil faoi mar a bhíodh

Is ionann féin-aonrú agus do pháiste fanacht as féin i seomra aeraithe le fuinneog oscailte. Ba chóir dó fanacht amach ó dhaoine eile, b’fhéidir go mbeadh ar thuismitheoir féin-aonrú in éineacht leis an bpáiste, ag brath ar aois an pháiste.

Read more about self-isolation

Read about caring for a child in self-isolation

Mura bhfuil comharthaí ar do pháiste

Ní mór do do pháiste fanacht sa bhaile (gluaiseachtaí srianta)

Caithfidh do pháiste srian a chur lena ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá ón teaghmháil dheiridh le duine a fuair toradh dhearfach. Déarfaidh FnaSS leat cén uair ar féidir leo stopadh ag cur srian lena ngluaiseachtaí

Is ionann srian a chur le do ghluaiseachtaí agus fanacht sa bhaile, gan aon teagmháil le daoine eile nó ócáidí sóisialta an oiread agus is féidir, chun srian a chur le scaipeadh an víris má tá COVID-19 orthu.

Ní féidir le do pháiste na nithe seo a leanas a dhéanamh le linn na 14 lá a mbíonn sé ag cur srian lena ghluaiseachtaí:

  • dul ar scoil, ionad cúraim leanaí nó a bheith páirteach in imeachtaí grúpa
  • iompar poiblí a úsáid
  • dul ar cuairt chuig tithe eile nó daoine teach tar cuairt chuig do theach

Is féidir le do pháiste freastal ar choinne leighis nó aclaíocht a dhéanamh an fhad agus go bhfanann sé 2 mhéadar amach ó dhaoine eile

Read more about how to restrict movements

Na daoine eile sa teach

Má airíonn an páiste a raibh gartheaghmháil aige le cás COVID -19 go maith agus nach bhfuil aon chomhartha tinnis COVID-19 air, ní gá do na daoine eile sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí. Is féidir leo leanacht ar aghaidh ag dul ag an obair, scoil, naíonra nó ionad cúraim leanaí.

Ach má dúradh leo gur gartheagmhálaithe COVID-19 iadsan freisin, ní mór dóibh srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Tástáil COVID-19 do pháiste

Déanfaidh FSS teagmháil leat chun tástáil COVID-19 saor in aisce a eagrú do do pháiste. Coinnigh an fón gar duit agus bí cinnte go bhfuil sé ar siúl.

Gheobhaidh tú téacstheachtaireacht le sonraí faoi ionad, dáta agus am na tástála. De ghnáth faigheann formhór na ndaoine toradh na tástála laistigh de 2 lá.

Ní gá duit glaoch ar do Dhochtúir Teaghlaigh chun tástáil a shocrú.

Read more about COVID-19 testing for children

Má fhaigheann do pháiste toradh dearfach ar thástáil an choróinvíris

Má fhaigheann do pháiste toradh dearfach ar thástáil an choróinvíris (aimsíodh COVID-19) , beidh air/uirthi féin-aonrú (fanacht i seomra leis/léi féin). Is féidir an féin-aonrú a stopadh 10 lá ón dáta tástála.

D’fhéadfá a bheith i gcontúirt an víreas a fháil má tá tú ag tabhairt aire do pháiste óg atá ag féin-aonrú de bhrí nach mbeidh sé furast agat fanacht amach uaidh..

Beidh ort a bheith níos cúramaí dá bharr seo, chun srian a chur le scaipeadh an víris agus fanacht asat féin ar feadh tréimhse níos faide ná mar is gnách.

Beidh ort agus na daoine eile sa teach srian a chur le bhur ngluaiseachtaí (fanacht sa bhaile) ar feadh 17 lá- .ie. 10 lá an fhad agus atá do pháiste ag féin-aonrú maraon le 7 lá eile ina dhiaidh sin.

Má fhaigheann do pháiste toradh diúltach

Má fhaigheann do pháiste a raibh gartheagmháil aige/aici le cás COVID-19 toradh diúltach (níor aimsíodh COVID-19) ar an tástáil, beidh air srian a chur lena ghluaiseachtaí.:

  • ar feadh 14 lá ó dháta na teagmhála deiridh le duine a fuair toradh dearfach nó
  • go dtí an dáta ar chuir an rianaire teagmhála é sin in iúl duit

Ní mor é seo a dhéanamh de bhrí nach bhfeictear an víreas sa chóras go ceann 14 lá

An dara tástáil

D'fhéadfaí an dara tástáil do COVID-19 a dhéanamh ar pháistí nach bhfuil aon chomhartha orthu ach a raibh gartheagmáil acu le cás dearfach. Ní mor é seo a dhéanamh de bhrí uaireanta go dtógann sé 14 lá i ndiaidh an ionfhabhtaithe sula bhfeictear an víreas sa chóras.

Déanfar an dara tástáil 7 lá tar éis na teagmhála deiridh le duine a bhfuil COVID-19 air. Ní dhéanfar ach tástáil amháin má tá an dáta sin gar do dháta an chéad tástála.

Má thagann comharthaí COVID-19 ar pháiste tar éis toradh tástála diúltach

Má fhaigheann do pháiste toradh tástála a deir nár aimsíodh an víreas COVID-19) agus má thagann comharthaí tinnis ar an bpáiste níos déanaí, beidh ar do pháiste féin-aonrú. Ba chóir duit glaoch a chur ar do Dhochtúir Teaghlaigh.

Mínigh don Dochtúir Teaghlaigh go ndearnadh tástáil ar do pháiste de bhrí go raibh sé ina ghartheagmhálaí le cás COVID-19 agus go bhfuil comharthaí COVID-19 ar an bpáiste anois. Déanfaidh an Dochtúir Teaghlaigh an cinneadh maidir le coinne tástála saor in aisce eile a shocrú don pháiste.

Má thagann comharthaí tinnis ar do pháiste, beidh ar gach duine sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí láithreach agus fanacht sa bhaile agus gan dul ar scoil nó ag obair.

Má éiríonn comharthaí do pháiste níos measa

Má éiríonn do pháiste an-tinn go tapaidh, ní dócha go bhfuil COVID -19 air. D’fhéadfadh na comharthaí a bheith air de bharr tinneas éigin eile.

Glaoigh ar 999 nó 112 má tá do naíonán faoi 3 mhí d’aois agus má tá teocht ard (38 céim Celsius nó níos mó) air. Má tá an naíonán idir 3 agus 6 mhí d’aois agus má tá teocht ard air/, glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh láithreach.

Read about symptoms in babies and children that need urgent medical help

Ábhair Ghaolmhara

Explaining COVID-19 to your child

The difference between self-isolating and restricted movements

How COVID-19 is spread

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/10/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/10/2023