Skip to main content

Dáileadh na vacsaíní COVID-19 sa stát

Uasdátú deireannach: 15 Aibreán 2021

Má tá tú idir 61 -69 bliain d'aois is féidir leat clárú do vacsaín COVID-19 anois

Tá dáileadh na vaicsaíní COVID-19 tosaithe anois. Tá soláthairtí vacsaíní á dtáirgeadh ach tá an líon vacsaíní teoranta faoi láthair. Tá na vacsaíní á dháileadh chomh luath agus is féidir nuair a thagann siad go hÉirinn.

Déanfar gach iarracht an pobal a choinneáil sábháilte agus daoine a chosaint.Is soláthar an t-aon rud a chuirfidh bac ar dháileadh na vacsaíne.

Tabharfar an vacsaín do na daoine is mó atá i mbaol de bharr COVID-19 i dtosach.

Ní gá duit teagmháil a dhéanamh linn chun do vacsaín COVID-19 a fháil. Cuirfimid in iúl duit nuair is féidir leat clárú le haghaidh do vacsaín trí d’fhoireann cúram sláinte, an nuacht nó trí fhógraíocht phoiblí

Clárú don vacsaín do dhaoine atá idir 60 agus 69 bliain d’aois.

Is féidir le daoine atá 69 bliain d’aois clárú don vacsaín ón Déardaoin, 15 Aibreán ó 10r.n.

Iarraimid ar dhaoine clárú ar laethanta ar leith.Cabhróidh sé seo linn an t-éileamh ar an chóras a bhainistiú, agus beidh sé níos éasca do gach duine clárú.

Beidh na coinní á dháileadh de réir aoise agus dá bhrí sin is cuma cé chomh tapaidh is a chláraíonn tú. Ní bhfaighidh tú do vacsaín níos luaithe má chláraíonn tú níos luaithe.

Má tá tú:

 • 61- 69 – cláraigh ag am ar bith
 • 60 – cláraigh ar an 27 Aibreán nó aon lá ina dhiadh sin

Gheobhaidh gach duine sa ghrúpa seo an vacsaín COVID-19 AstraZeneca.

Cláraigh ar líne chun an vacsaín COVID-19 a fháil.

Mura féidir leat clárú ar líne

Is féidir leat clárú ar an bhfón mura féidir leat clárú ar líne.

Bíodh do chuid sonraí clárúcháin réidh agat chun clárú ar an bhfón nuair a fhaigheann tú freagra.

Coinní don vacsaín AstraZeneca Curtha ar Ceal

Tá formhór na gcoinní a socraíodh chun an vacsaín COVID-19 AstraZeneca a dháileadh curtha ar ceal anois (13 Aibreán).

Na grúpaí atá á vacsaíniú faoi láthair

Is iad na grúpaí atá ag fáil an vacsaín faoi láthair ná daoine

 • 65 bliain d’aois nó níos sine atá in ionad cónaitheach fadtéarmach (grúpa 1)
 • oibrithe sláinte a mbíonn teagmháil dhíreach acu le hothair (grúpa 2)
 • daoine atá 70 bliain d'aois nó níos sine atá ina gcónaí sa phobal - ag staideanna éagsúla (grúpa 3)
 • daoine atá idir 16 agus 69 bliain d'aois atá i mbaol níos mó (grúpa 4)

An chéad ghrúpa eile a ndéanfar vacsaíniú orthu

An chéad ghrúpa eile a ndéanfar vacsaíniú COVID-19 orthu ná:

Daoine aois 65 go 69 atá i mbaol mór (grúpa 5)

Daoine aois 65 go 69 (grúpa 6)

Daoine aois 16 go 64 atá i mbaol mór (grúpa 7)

Toisc go bhfuil soláthairtí vacsaíní teoranta i láthair na huaire, ní féidir am cruinn a thabhairt don vacsaíniú do na chéad ghrúpaí eile. Tuigimid gur ábhar díomá é seo mar tá an oiread sin daoine ag tnúth lena vacsaín a fháil.

Dáileadh Aois-bhunaithe

Nuair atá vacsaíniú déanta ar na daoine is mó atá i mbaol, leanfar ar aghaidh le dáileadh an vacsaín ar bhun aoise.

Tá an liosta iomlán de na grúpaí vacsaíníthe sealadacha ar gov.ie

Ciallaíonn seo go ndéanfar vacsaíniú ar na daoine is sine ar dtús agus gur féidir na vacsaíní a dháileadh níos tapúla. Nuair a bhaintear úsáide as córas aois-bhunaithe tugtar cosaint ar dtús do na daoine is mó atá i mbaol galar tromchúiseach a tholg.

Léigh níos mó faoi vacsaín COVID-19 a fháil

Ag fáil vacsaín COVID-19

An scéal is déanaí

Tá an scéal is déanaí faoi líon na vacsaíní a dáileadh go dtí seo ar fáil anseo. Áirítear leis seo na grúpaí ina bhfuil daoine agus na vacsaíní atáthar ag úsáid.

Tá na figiúrí is deánaí faoin gclár vacsaínithe anseo

Grúpa 1

Daoine atá 65 bliain nó níos sine agus in ionaid cónaitheach fadtéarmacha

B’iad na daoine os cionn 65 in ionaid cónaitheach fadtéarmacha an chéad grúpa a ofráladh vacsaín COVID-10 dóibh. Rinneadh seo mar go bhfuil an baol is mó ann go mbeidh tinneas tromchúiseach orthu má fhaigheann siad COVID-19.

Beidh an sceideal do na hionaid cúraim fadtéarmacha ag athrú ó sheachtain go seachtain. D’fhéadfaí moill a chur ar an vaicsaíniú dá mbrisfeadh ráig de COVID-19 amach in ionad ar leith. Beidh an vacsaín á thabhairt do chónaitheoirí agus baill foirne i ngach suíomh ag an bhfoireann vacsaíníthe. Tabharfaidh ár bhfoirne vaicsaínithe na vacsaíní do chónaitheoirí agus don fhoireann i ngach ionad. Déanfaidh an fhoireann vacsaínithe 2 chuairt ar leith, beidh 4 sheachtain idir gach cuairt.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín.

Má tá cónaí ort in ionaid cúram fadchónaithe, gheobhaidh tú an vacsaín ansin.

Grúpa 2

Oibrithe cúram sláinte túslíne

Táimid ag leanúint ar aghaidh ag vacsaíniú oibrithe cúram sláinte túslíne.Táimid ag vacsaíniú anois ag láithreáin seirbhísí ospidéil agus pobail timpeall na tíre, agus i gclinicí speisialta do Dhochtúirí Teaghlaigh agus a bhfoirne cleachtais.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Eagrófar vacsaíniú d’oibrithe cúram sláinte túslíne san ionad oibre.

Tá clárú don vacsaín COVID-19 dúnta anois d’oibrithe cúram sláinte túslíne.

Má chláraigh tú roimh mheánlae Dé hAoine 26 Márta, próiseálfar do chlárúchán fós. Tabharfar coinne vacsaín duit go luath fós.

Faigh amach conas clárú dod’ vacsaín COVID-19 más oibrí cúram sláinte túslíne tú

Grúpa 3

Daoine atá 70 bliain d’aois agus níos sine

Tá daoine 70 bliain d’aois agus níos sine atá ina gcónaí sa phobal á vacsaíniú anois. Táimid ag vacsaíniú an ghrúpa seo i gcéimeanna ionas go mbeidh na daoine is mó atá i mbaol ó COVID-19 vacsaínithe ar dtús.

Ord an vacsaíniú do dhaoine os cionn 70 bliain d'aois

Tairgfear vacsaíniú san ord seo:

 1. 85 bliain d'aois agus níos sine
 2. 80 -84 bliain d'aois
 3. 75-79 bliain d'aois
 4. 70-74 bliain d'aois

Táimid ag súil go mbeidh gach duine sa ghrúpa seo vacsaínithe, leis an dá dháileog, faoi lár mhí na Bealtaine.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Déanfaidh do Dhochtúir Teaghlaigh teagmháil leat nuair atá do vacsaín ar fáil. Ní gá duit clárú le haghaidh do vacsaín.

Déanfar vacsaíniú ar fhormhór na ndaoine sa ghrúpa seo i lialann an Dochtúra Teaghlaigh. Beidh roinnt Dochtúirí Teaghlaigh a oibríonn le chéile i gcleachtais beaga ag teacht le chéile chun tabhairt faoin vacsaíniú. Tabharfar cuireadh do roinnt daoine dul chuig ionad vacsaínithe.

Mura bhfuil Dochtúir Teaghlaigh agat glaoigh ar chabhairlíne COVID-19 chun comhairle a fháil call the COVID-19 helpline

Mura féidir leat do theach a fhágáil

Déanfaimid socruithe d’aon duine sa ghrúpa seo a bhfuil trioblóid acu taisteal nó nach féidir leo an baile a fhágáil chun a vacsaín a fháil.

Is féidir vacsaíniú tí a shocrú do dhaoine os cionn 70 nach féidir leo an baile a fhágáil ar chúiseanna leighis.

Féadfaidh do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú chuig an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharrana (NAS) le haghaidh vacsaínithe tí. Rachaidh ball foirne NAS i dteagmháil leat chun do choinne a sceidealú. Déanfaidh siad do Dhochtúir Teaghlaigh a nuashonrú freisin agus cuirfidh siad in iúl dóibh má bhíonn aon fo-iarmhairtí nó imní ort.

Grúpa 4

Daoine 16-69 bliain d'aois atá i mbaol mhór

Tá liosta iomlán na riochtanna a fhágann go bhfuil tú i mbaol mór ó ghalar COVID 19 trom le fáil ar gov.ie

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Tá tús curtha againn le vacsaíniú daoine ó ghrúpa 4 trína bhfoireann ospidéil. Tógfaidh sé tamall gach duine sa ghrúpa seo a aithint agus cuireadh a thabhairt dóibh ach déanfar sin chomh tapa agus is féidir.

Ní gá duit clárú roimh ré nó aon bheart a dhéanamh ag an am seo. Rachaidh d’ospidéal nó d’fhoireann cúram sláinte i dteagmháil leat nuair a bheidh sé in am dod’ vacsaíniú.

Daoine atá i mbaol mór agus a bhíonn ag freastal ar sheirbhísí Ospidéil nó ar sheirbhísí mhíchumais

Tá tús curtha againn le vacsaíniú na daoine atá I mbaol mór agus a bhíonn ag freastal ar sheirbhísí ospidéil nó ar sheirbhísí mhíchumais. Táimid ag súi go mbeidh an ghrúpa seo vacsaíníthe againn leis an gcéad dháileog faoi dheireadh mhí Aibreán.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Cuirfidh an tseirbhís ospidéil nó seirbhís mhíchumais ar an eolas tú nuair atá sé in am dod' vacsaín.

Daoine atá i mbaol an-mhór nach mbíonn ag freastal go rialta ar sheirbhísí ospidéil

Ní bhíonn roinnt daoine atá i ngrúpa 4 ag freastal go rialta ar sheirbhísí ospidéil nó ar sheirbhísí mhíchumais. Déanfaidh na Dochtúirí Teaghlaigh an vacsaíniú ar na daoine sa ghrúpa seo. Tógfaidh sé am ar na Dochtúirí Teaghlaigh na daoine seo a aithint agus an cuireadh a sheoladh chucu.

Tosóidh na Dochtúirí Teaghlaigh ag vacsaíniú an ghrúpa seo le linn mí Aibreán. Beidh an chéad dháileog den vacsaín críochnaithe faoin 3 Bealtaine.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Déanfaidh do Dhochtúir Teaghlaigh teagmháil leat nuair a bheidh sé in am duit do vacsaín a fháil.

Grúpa 5

Daoine in aois 65 -69 atá i mbaol mór.

Tá liosta na riochtanna anseo

Grúpa 6

Na daoine eile atá 65 – 69 bliain d’aois

Tabharfar cuireadh do dhaoine i ngrúpaí 5 agus 6 clárú don vacsaín roimh an 19 Aibreán. Beidh tú in ann clárú ar líne nó ar an bhfón.

Cuirfimid in iúl duit nuair a bheidh an clárú oscailte tríd an nuacht nó trí fhógraíocht phoiblí.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín

Gheobhaidh tú do vacsaín ag ionad vacsaíníthe

Céimeanna níos déanaí den chlár vacsaínithe

Díreoidh céimeanna níos déanaí ar vacsaíniú a dhéanamh ar na chéad ghrúpaí eile.

Tá liosta na ndaoine atá in ord tosaíochta le fáil ar gov.ie

Féadfaidh an Rialtas liosta sealadach na ngrúpaí le haghaidh vacsaíniú a athrú bunaithe ar eolas nua nó ar athruithe i soláthar na vacsaíne.

Is é ár dtosaíocht na daoine is dóichí a mbeidh drochthoradh orthu nó a gheobhaidh bás má fhaigheann siad COVID-19 a chosaint.

Grúpa 7

Daoine in aois 16 go 64 atá i mbaol an-mhór

Liosta riochtanna

Déanfaidh na Dochtúirí Teaghlaigh an vacsaíniú do na daoine sa ghrúpa seo nuair atá siad críochnaithe le Grúpa 4 – daoine atá i mbaol an-mhór. Cuirfear tús le vacsaíniú ghrúpa 7 ar an 3 Bealtaine.

Conas a gheobhaidh tú do vacsaín.

Déanfaidh do Dhochtúir Teaghlaigh teagmháil leat nuair atá sé in am dod’ vacsaín.

Cad a tharlóidh níos déanaí sa bhfeachtas seo

Beifear ag díriú de réir a chéile ar na chéad ghrúpaí eile a vacsaíniú sula ndáilfear an vacsaín ar an bpobal go ginearálta bunaithe ar aois.

D’fhéadfadh an Rialtas an liosta grúpaí vacsaíníthe a athrú má thagann athrú ar eolais faoi na vacsaíní nó soláthar na vacsaíne.

Féach anseo

Tá sé d’aidhm againn cosaint a thabhairt do daoine is mó a d’fhéadfadh éirí an- tinn nó bás a fháil de bharr COVID-19.

Cén áit a bhfaighidh tú an vacsaín

Is féidir an vacsaín a fháil sna háiteanna seo:

 • ionad vacsaínithe
 • clinicí dochtúirí teaghlaigh
 • cógaslanna pobail

Is gairmí oilte sláinte ar nós altra, dochtúir ospidéil, oifigigh leighis pobail, dochtúir teaghlaigh nó cógaiseoir a thabharfaidh an vacsaín duit.

Cuirfear in iúl duit cén uair ar féidir leat clárú don vacsaín. Gheobhaidh tú cuireadh díreach ó d’fhoireann cúram sláinte chuig coinne chun an vacsaín a fháil nó beidh fógraí faoi nó beidh sé ar an nuacht.

Ionaid Vacsaínithe

Tá 37 ionad vacsaínithe FSS dearbhaithe. Beidh an vacsaín á dtairiscint do dhaoine sna hionaid seo agus beidh tú in ann clárú dod’ vacsaín ar líne.

Tá méid gach ionaid vacsaínithe éagsúil. Roghnaíodh iad bunaithe ar dhlús daonra, éascaíocht rochtana, iompar poiblí agus páirceáil. Beidh ionad vacsaínithe amháin ar a laghad i ngach contae.

Léigh faoi dhul chuig Ionad Vacsaínithe anseo

Vacsaíní COVID-19 atá á dtairiscint

Tá 3 vacsaín COVID-19 ceadaithe sa stát.

Is iad seo

 • vacsaín Pfizer/BioNTech (glaoitear "Comirnaty"air freisin)
 • vacsaín Moderna
 • vacsaín AstraZeneca
 • vacsaín Janssen ( beidh an ceann seo á dtairiscint go luath)

Léigh na bileoga eolais maidir le vacsaíní COVID-19

Tá na céimeanna ceadúnaithe agus ceadaithe deiridh bainte amach ag roinnt vacsaíní COVID-19.

Léigh níos mó faoi shábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Ábhar Gaolmhar

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne COVID-19

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19

Suíomhanna Gréasáin eile

Treatments and vaccines for COVID-19 – European Medicines Agency

COVID-19 vaccination strategy and implementation plan – gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 29/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 29/01/2024