Skip to main content

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Uasdátaithe: 10 Bealtaine 2021

Tá srianta fós i bhfeidhm chun muid a chosaint ar COVID-19.
Léigh faoi
shrianta reatha an rialtais ar gov.ie

Is féidir leis an choróinvíreas (COVID-19) daoine áirithe a dhéanamh an-tinn. Ach tá cuid de na daoine i mbaol níos mó uaidh.

Tá 2 ghrúpa i mbaol níos mó uaidh :

Tá comhairle éagsúil á tabhairt don dá ghrúpa seo:

Na nithe ar chóir do gach grúpa ar leith a dhéanamh

Ba chóir do dhaoine atá i mbaol an-mhór fanacht sa bhaile i gcónaí. Seachain teagmháil le daoine eile. Laghdaigh gach teagmháil nach gá le baill eile den líon tí.

Ba chóir do dhaoine atá I mbaol mór an chomhairle faoi conas tú féin a chosaint in aghaidh COVID-19 a leanacht

Grúpaí ata i mbaol an-mhór (thar a bheith leochaileach)

I measc na ndaoine sna grúpa atá i mbaol an-mhór tá:

I measc na ndaoine sna grúpa atá i mbaol an-mhór tá:

 • Daoine atá os cionn 70 – fiú daoine atá aclaí agus folláin
 • Daoine a fuair aistriú orgáin
 • Daoine atá ag fáil ceimiteiripe d’[ailse] cancer
 • Daoine ag fáil radaiteiripe radacach d’ailse scamhóg
 • Daoine atá ag fáil cóir leighis do chéimeanna éagsúla d’ailse fola nó smeara amhail leoicéime, liomfóma nó mialóma
 • Daoine a bhfuil imdhíon-teiripe nó aon chóireáil antasubstainte eile ailse á fháil acu
 • Daoine a bhfuil cóireail d’ailse á fháil acu ar féidir leis cur isteach ar an gcóras imdhíonach amhail coscaire um chionáis phróitéin nó coscairí PARP
 • Daoine a fuair smior cnáimhe nó gaschealla le 6 mhí anuas, nó atá ag tógáil drugaí imdhíon-sochta
 • Daoine atá ag fáil scagdhealú
 • Daoine le galair riospráide thromchúiseacha ar nós fiobróis chisteach, [asma] asthma agus galar scamhóige toirmeascach ainsealach tromchúiseach COPD
 • Daoine le galair neamhchoitianta a d’fhéadfadh cur go mór leis an mbaol ionfhabhtuithe (amhail Comheaspa Imdhíonachta Throm (SCID) agus corrancheallach homaisgeach)
 • Daoine atá ag fáil teiripe imdhíon-sochta a d’fhéadfadh cur leis an mbaol ionfhabhtuithe
 • Daoine atá torrach agus a bhfuil galar suntasach croí orthu

Cad ba chóir duit a dhéanamh má tá tú i mbaol mór

Má tá tú i mbaol mór, ní mór duit fanacht sa mbaile an oiread agus is féidir.

Léigh ár treoir do dhaoine atá i mbaol an-mhór .

Déan do chuid oibre ón baile más féidir. Mura bhfuil tú in ann do oibre a dhéanamh ón baile, faigh comhairle ó do theiripeoir shaothair agus d’fhoireann cúram sláinte.

Grúpaí atá i mBaol

I measc na ngrúpaí seo tá:

 • Daoine atá os cionn os cionn 60
 • Daoine a bhfuil míchumas foghlama orthu
 • Daoine a bhfuil tinneas scamhóg orthu (amhail asma, Galar Scamhóige Toirmeascach Ainsealach COPD, eimfiséime nó broincíteas)
 • Daoine a bhfuil galar croí orthu (amhail teip croí)
 • Daoine bhfuil Brú Fola Ard (hypertension) orthu
 • Daoine bhfuil diaibéiteas orthu
 • Daoine a bhfuil Galar Ainsealach Duán orthu
 • Daoine a bhfuil Galar Ae (m.sh heipitíteas) orthu
 • Daoine a bhfuil fadhbanna sláinte fadthéarmacha acu a ghoileann ar análú
 • Daoine a bhfuil ailse orthu
 • Daoine a bhfuil córas imdhíonta lag (imdhíon-sochta) (immunosuppressed) acu
 • Daoine a bhfuil galar ceirbreashoithíoch orthu
 • Daoine a bhfuil tinneas orthu a chuireann isteach ar an intinn nó ar na néaróga (amhail Galar Parkinson, galar néarón luadrach, scléaróis iolrach, nó pairilis cheireabrach)
 • Daoine a bhfuil fadhb acu leis an splín nó ar baineadh amach an splín
 • Daoine a bhfuil galair ar nós VEID, lúpas nó scléirideirm orthu a d’fhéadfadh cur leis an mbaol ionfhabhtaithe
 • Daoine atá ag [tógáil cógais a chuireann isteach ar an gcóras imdhíonta m.sh. dáileoga ísle stéaróidigh
 • Daoine a bhfuil otracht orthu
 • Cónaitheoirí tithe altranais agus ionaid fadchónaithe eile
 • Daoine os cionn 50 bliain d’aois laistigh de na sainseirbhísí sláinte mhíchumais nó a bhfuil fadhb bhunúsach sláinte acu

Cad ba chóir do dhaoine atá sna grúpaí atá i mbaol mór a dhéanamh

Bí an-chúramach agus cloí leis an gcomhairle faoi conas tú féin a chosaint ón choróinvíreas.

Ciallaíonn seo:

 • fanacht sa bhaile an oiread agus is féidir
 • scaradh sóisialta
 • do chuid gníomhaíochtaí sóisialta a choinneáil teoranta go líonra beag ar feadh tréimhsí gearra
 • na lámha a ní go rialta agus i gceart

Ní gá duit féin-aonrú ach amháin má bhíonn [comharthaí an choróinvíris] ort.

Obair

Ba chóir duit do chuid oibre a dhéanamh ó do bhaile má tá tú i mbaol mór ón choróinvíreas. Mura féidir leat é seo a dhéanamh agus má chaitheann tú dul go dtí do láthair oibre, bí fíorchúramach agus:

 • lean den scaradh sóisialta an oiread agus is féidir
 • nigh do lámha go rialta agus i gceart

Má tá tú ag obair i scoil, tá sé sábháilte filleadh ar do chuid oibre chomh fada agus go leanann tú an chomhairle maidir le scaradh sóisialta agus sláinteachas láimhe. Ach labhair le seirbhís sláinte ceirde na scoile. Déanfaidh siad measúnú riosca ort atá bunaithe ar do chuinsí.

Abair leis na daoine in aice leat níos mó aire a thabhairt duit chun tú a chosaint ón choróinvíreas.

Má thagann fiabhras nó aon chomhartha riospráide ort glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó HSELive ag 1800851500.

Ag tabhairt aire do dhuine atá i mbaol mór ón gcoróinvíreas

Má tá tú ag tabhairt aire do dhuine atá i mbaol mór ón gcoróinvíreas, tá sé an-tábhachtach cloí leis an gcomhairle faoi conas tú féin a chosaint ón gcoróinvíreas

Déan cinnte go dtuigeann siad cé chomh tábhachtach agus atá sé iad féin a chosaint.

Caitheamh Tobac

D’fhéadfá a bheith i mbaol níos mó ionfhabhtú tromchúiseach a fháil ón choróinvíreas má chaitheann tú tobac.

Cuireann caitheamh tobac isteach ar an gcóras imdhíonta sna haerbhealaí, fíochán na scámhóg agus an cholainn iomlán. Laghdaíonn seo an chosaint nádúrtha in aghaidh ionfhabhtaithe, ar nós an choróinvíris.

Stop ag caitheamh tobac le linn ráig an Choróinvíris

Tacaíocht Phobail

Tá tacaíochtaí pobail ar fáil do dhaoine atá i mbaol mór ón choróinvíreas. I measc na dtacaíochtaí seo tá cabhair chun nithe mar seo a bhailiú:

 • Earraí grosaera
 • Cógais
 • Nithe riachtanacha eile

Rinneadh athruithe freisin chun go mbeadh sé níos éasca duit do chógais leighis a fháil

Léigh níos mó faoi conas ar féidir leis na hÚdaráis Áitiúla cúnamh a thabhairt duit le linn ráig an choróinvíris

Toircheas agus an coróinvíreas

Ón méid eolais atá againn anois, níl tusa ná do naonán i mbaol ón choróinvíreas de bharr go bhfuil tú torrach.

Léigh níos mó faoi thoircheas agus coróinvíreas

Ábhair Ghaolmhara

Conas tástáil a fháil don choróinvíreas

Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 17/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 17/07/2023