Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Conas tástáil a shocrú

Uasdátaithe: 16 Samhain 2020 at 4.15pm

Is féidir leat tástáil COVID-19 (coróinvíreas)a fháil, saor in aisce má :

 • tá comharthaí COVID-19 ort agus má cheapann do dhochtúir teaghlaigh go bhfuil sé ag teastáil
 • dúirt ár bhfoireann rianú teagmhála gur gartheagmhálaí tú

Comharthaí COVID-19

Ba chóir duit féin-aonrú agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh má thagann comharthaí ort gan fáth:.

 • fiabhras (teocht ard) – 38 céim nó os a cionn
 • casacht nua – ní casacht thirim amháin atá i gceist
 • giorra anála nó deacrachtaí análaithe
 • níl tú in ann boladh nó blaiseadh mar a bhíodh nó níl tú in ann aon bhlas nó boladh a fháil,

Má thagann comharthaí ort, ba chóir duit féin-aonrú chun stop a chur le scaipeadh COVID-19

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh agus labhair leis/léi faoi do chomharthaí agus an gá duit an tástáil COVID-19 a dhéanamh.

Más luaithe a faightear amach go bhfuil an víreas ort is ea is túisce a bhfaighe tú cóir leighis agus stopfadh tú á scaipeadh.

Gartheagmhálaí

Más gartheagmhálaí tú le cás deimhnithe den COVID-19 , cuirfidh an fhoireann rianaithe teagmhála glaoch ort agus socróidh siad coinne tástála duit. Déanfar an tástáil ort fiú mura bhfuil comharthaí ort.

Measúnú Dochtúra Teaghlaigh saor in aisce

Ní ghearrfar aon táille ar an tástáil ná ar mheasúnú an dochtúra teaghlaigh nó ón tseirbhís dochtúra lasmuigh de gnáthuaireanta.

Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná téigh chuig clinic dochtúra teaghlaigh, cógaslann, ná ospidéal. Déanfaidh an dochtúir teaghlaigh measúnú ort ar an bhfón.

Mura bhfuil Dochtúir Teaghlaigh agat, is féidir le haon dochtúir teaghlaigh an tástáil a shocrú duit. Is féidir leis an tseirbhís Dochtúir Teaghlaigh lasmuigh de ghnáthuaireanta tástáil a shocrú freisin.

Ní féidir le HSELive tástálacha a ordú don Chóróinvíreas. Is líne eolais amháin é seo.

Sonraí teagmhála do dhochtúir teaghlaigh

Má shocraíonn do dhochtúir teaghlaigh gur gá tástáil a dhéanamh ort

Má chinneann do dhochtúir teaghlaigh gur gá tástáil a dhéanamh ort, socróidh siad coinne tástála duit. Beidh ort féin-aonrú a dhéanamh agus tú ag fanacht le do thástáil. Beidh ar na daoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí agus dul ar scoil ná ag an obair.

Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fón póca i gceart ar chód do dhochtúir teaghlaigh. Seolfar do chuid sonraí tástála chugat trí theachtaireacht téacs.

Ba chóir duit an tástáil a dhéanamh má chinneann do dhochtúir go bhfuil ceann ag teastáil. Beidh a fhios agat an bhfuil an víreas ort nó nach bhfuil agus na céimeanna gur chóir duit a thógail chun a chinntiú nach scaipfidh tú an víreas.

Cabhróidh sé linn fáil amach cé chomh fairsing agus atá an víreas ag scaipeadh agus socruithe a dhéanamh chun dul i ngleic leis an mbrú breise sa gcóras sláinte.

Sonraí do choinne tástála

Gheobhaidh tú teachtaireacht téacs le sonraí ama agus an ionad tástála. Beidh d’uimhir thagartha sa téacs. Beidh ort é seo a thabhairt leat ag do choinne.

Is in ionad tástála poiblí a ndéanfar an tástáil ar fhormhór na ndaoine - is ionaid thástála carrsheirbhíse cuid acu Is trí choinne amháin a dhéantar tástáil. Ná téigh chuig ionad tástála gan coinne - ní dhéanfar tástáil ort.

Tabhair leat d’fhón

Tabhair leat d’fhón chuig an ionad tástála nó ionad carrsheirbhíse..

Má stopann Garda tú ar do bhealach chuig ionad tástála, taispeáin an teachtaireacht téacs maidir le do choinne. Ná hoscail fuinneog do chairr. Coinnigh d’fhón le hais na fuinneoige chun sonraí do choinne a thaispeáint don Gharda.

Mura bhfaigheann tú téacs le sonraí tástála

Mura bhfaigheann tú téacs faoi cheann lá tar éis duit dul chuig do Dhochtúir Teaghlaigh, glaoigh ar an Dochtúir Teaghlaigh. Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fóin póca ceart aige.

Coinne tástála a athrú

Is féidir leat do choinne tástála a chur ar ceal trí fhreagra a chur ar an teachtaireacht téacs a fuair tú. Is féidir leat do choinne a chur ar ceal freisin,

Conas do choinne tástála a chur ar ceal nó a athrú

 1. Oscail an teachtaireacht téacs.
 2. Brúigh an nasc 'for more information...'
 3. Tabharfar chuig leathanach gréasáin tú ar a mbeidh sonraí do choinne.
 4. Brúigh ar an nasc 'Cancel Appointment'.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis nios measa

Má éiríonn tú níos measa agus tú ag fanacht le do thástáil, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Má bhionn deacrachtaí análaithe agat nó mura n-airíonn tú go maith cuir glaoch ar 112 nó 999 agus inis dóibh faoi na comharthaí atá ort.

Má shocraíonn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort

Má shocraionn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort, iarrfar ort fanacht sa bhaile go dtí go mbeidh tú saor ó chomharthaí ar feadh 48 uair an chloig

Ach, má bhíonn tú i ngartheagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, ba chóir duit an chomhairle maidir le srian a chur le do ghluaiseachtaí a leanacht.

Is féidir leat filleadh ar do ghnáth gníomhaíochtaí laethúla:

 • mura bhfuil teocht 38 céim Celsius nó níos mó ort (an fhad is nach bhfuil an teocht íslíthe ag paraicéiteamól nó iobúproiféin)
 • mura bhfuil casacht nua agat
 • mura bhfuil cónaí ort le duine atá tinn agus go bhféadfadh COVID-19 a bheith air/uirthi
 • má d’inis Dochtúir Teaghlaigh duit gur rud éigin eile seachas COVID-19 is cúis le do thinnis,
 • má fuair tú toradh tástála diúltach ar thástáil COVID-19 agus mura bhfuil comharthaí ort le 48 uair an chloig
 • mura raibh buinneach ort le 48 uair an chloig

Tá teorainn leis an méid is féidir leis an tástáil don COVID-19 a dhéanamh

Níl aon tástáil iomlán cruinn. Tá teorainn leis an méid is féidir le haon tástáil a dhéanamh,an tástáil don COVID-19 ina measc.

Aimseoidh an tástáil an víreas i bhformhór na ndaoine a bhfuil comharthaí tinnis orthu.Ach i gcásanna áirithe ní aimseoidh an tástáil an víreas. Ní aimsítear gach cás den choróinvíreas.

D’fhéadfadh cuid de na samplaí dul amú nó nach bhféadaí an t-othar a aithint. Is féidir leis seo tarlú de bharr earráid dhaonna. Déantar gach rud chun a chinntiú nach dtarlóidh seo agus déantar gach iarracht na samplaí a cheangal leis an othar ceart.

Sula ndéanfar an tástáil ort

An fhad is atá tú ag fanacht le do choinne tástála, ba chóir duit tú féin a iompar ar nós go bhfuil an víreas ort agus fanacht asat féin ar feadh 14 lá. Beidh ar dhaoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Cuir cóir leighis ar do chomharthaí tinnis sa bhaile. Ól neart uisce chun díhiodráitiúchán a sheachaint - ba chóir dath buí éadrom nó glan a bheith ar do chuid fuail. D’fhéadfadh paraicéiteamól nó iobúpróifein cabhrú le comharthaí cosúil le pian nó fiabhras.

Sula nglacfaidh tú aon chógas, léigh an bhileog eolais atá i bpaicéad do chógas. Ba chóir aon chomhairle ó ghairmí cúraim shláinte a leanacht freisin.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis níos measa nó má bhíonn siad dian, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Sraiththástálacha

Déantar sraiththástálacha COVID-19 ar roinnt grúpaí daoine nach bhfuil ionfhabhtú orthu. Déantar na sraiththástálacha ar bhonn dheonach, arís go tréimhsiúil agus go seachtainiúil uaireanta,

Cuirtear an sraiththástáil ar fáil do dhaoine i láthreacha ar leith ina bhféadfadh ionfhabhtú tarlú iontu. mar shampla, láithreacha oibre (monarcha feola) nó ionaid eile ar nós ionad cúraim cónaitheach nó ionad Soláthair Dhírigh).

Má tá sraiththástáil á dhéanamh ort, is féidir leat dul ar scoil nó chuig an obair mar is gnáth muradtagann comharthaí COVID-19 ort nó má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19 . Más amhlaidh an cás, beidh ort féin-aonrú agus beidh ar do ghartheagmhálaithe srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 02/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 02/07/2023