Skip to main content

Ag Filleadh ar do chuid Oibre go sábháilte

Uasdátú is déanaí: 10 Bealtaine 2021

Tá srianta fós i bhfeidhm chun muid a chosaint ar COVID-19.

Déan do chuid oibre ón mbaile. Is oibrithe riachtanacha amháin a chóir dul chuig láithreacha oibre.

Níor chóir ach d’oibrithe riachtanacha, d’oibrithe tógála agus do dhaoine a oibríonn lasmuigh dul chuig a n-ionad oibre.

Moltar úsáid a bhaint as clúdaigh aghaidhe i láithreacha oibre atá plódaithe.

Ná fill ar an láthair oibre:

 • Má tá aon chomhartha den choróinvíreas (COVID-19) ort
 • Má tá tú ag fanacht asat féin (féin-aonrú) nó ag cuir srian ar do ghluaiseachtaí
 • Murar labhair tú le d’fhostóir roimh fhilleadh ar do chuid oibre

Sula bhfilleann tú ar an obair

Sula bhfilleann tú ar an obair ní mór duit:

 • Foirm a líonadh maidir le filleadh ar an obair
 • Inis do d’fhostóir faoi aon chúinse ábhartha a bhaineann le COVID-19 ar chóir dóibh fios a bheith acu orthu
 • Páirt a ghlacadh in aon oiliúint a chuireann d’fhostóir ar fáil

Foirm um Réamh-fhilleadh ar an obair

Beidh ort an fhoirm seo a líonadh 3 lá ar a laghad sula bhfilleann tú ar an obair. Baineann an fhoirm seo le do phost agus tá sí ar fáil ó d’fhostóir amháin.

Dearbhaíonn an fhoirm:

 • Nach bhfuil comharthaí COVID-19 ort
 • Nach bhfuil tú ag fanacht asat féin (ag féin-aonrú)
 • Nach bhfuil tú ag fanacht ar thorthaí tástála COVID-19
 • nach bhfuil tú ag filleadh ar ais ó thír éigin eile

D’fhéadadh d’fhostóir iarraidh ort na sonraí sin a dheimhniú amach anseo. D’fhéadfadh sé sin a bheith de bharr nach bhfuil tú i d’áit oibre ach ó am go chéile nó nach raibh tú i d’áit oibre ar feadh tréimhse ama, m.sh ar shaoire bhliantúil.

Cosain tú féin sa láthair oibre

Déan:

Cloí leis na bearta atá leagtha síos ag d’fhostóir chun aonrú scaradh sóisialta a chinntiú

Nigh do lámha i gceart go rialta

Cloí le comhairle sláinteachais maidir le casachtach agus sraothartach

Fan asat féin nuair atá tú ag taisteal chuig an obair

Úsáid do pheann féin chun síniú isteach

Caith clúdach aghaidhe má tá go leor daoine i do láthair oibre

Faigh an Aip Rianaire Teagmhála agus úsáid í - -seolfar foláireamh chugat maidir le gartheagmháil má fhaigheann duine a raibh gar duit toradh dearfach do COVID -19

Ná déan:

Ná leag do lámh ar do shúile, do bhéal ná do shrón

Ná roinn aon rud a bhíonn i dteagmháil le do bhéal, ar nós buidéil nó cupáin

Ná croith lámha le duine ar bith

Ná bíodh cruinnithe duine le duine agat agus ná téigh ar thurais ghnó más féidir – úsáid fónchomhdháil nó físchomhdháil

B’fhéidir go bhfuil imní ort faoin gcaoi a bhfuil do láthair oibre ag láimhseáil ráig COVID-19. Má tá, déan teagmháil leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Ríomhphost wcu@hsa.ie nó fón 1890 289 389.

Má thagann comharthaí tinnis ort ag an obair

Inis don bhainisteoir láithreach. Beidh próiseas leagtha síos ag d’fhostóir. Lean na treoirlínte agus an chomhairle atá ann duit.

Ní mór duit:

 • Fanacht amach ó bhaill foirne eile láithreach
 • Clúdach aghaidhe a chaitheamh má tá ceann ar fáil
 • Fanacht ar a laghad 2 mhéadar ó dhaoine eile
 • Glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil COVID-19 a shocrú

Téigh abhaile chomh luath agus atá sé sábháilte é sin a dhéanamh. Fan asat féin sa bhaile agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Ná húsáid iompar poiblí de chineál ar bith chun dul abhaile.

Mura féidir leat dul abhaile láithreach:

 • Fan asat féin sa bhfoirgneamh agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh
 • Ná leag lámh ar dhuine, dromchla ná aon ní eile
 • Clúdaigh do bhéal agus do shrón le ciarsúr páipéir nuair a bhíonn tú ag casacht nó ag sraothartach. Cuir an ciarsúr páipéir salach i mála bruscair.

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Oibrigh ón mbaile má tá tú i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas.

Mura féidir leat oibriú ón mbaile, labhair le do dhochtúir teaghlaigh nó d’fhostóir. B’fhéidir go lorgódh d’fhostóir comhairle um shláinte ceirde. Cinntigh go bhfuil bearta cosanta i bhfeidhm ag d’fhostóir maidir le nuair is féidir.

Comhairle d’fhostóirí

Ba chóir d’fhostóirí cloí le Work Safely Protocol

Tá comhairle sna treoirlínte seo maidir le:

 • Stop a chur le scaipeadh an COVID-19 sa láthair oibre
 • Céimeanna chun an baol a bhaineann le COVID-19 a laghdú
 • Cad ba chóir a dhéanamh má léiríonn fostaí comharthaí an víris

Cuireann an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) comhairle ar fáil d’fhostóirí agus d’fhostaithe maidir le bearta cosanta san ionad oibre.

Tá seicliostaí agus teimpléid ón HSA ar fáil chun cabhrú le fostóirí, le h-úinéirí gnó agus le bainisteoirí, cosc a chur le scaipeadh COVID-19 san ionad oibre.

Déan teagmháil leis an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ar ríomhphostwcu@hsa.ie nó fón 1890 289 389.

Comhairle d’oibrithe cúraim sláinte

Tá treoirlínte agus comhairle d’fhoireann cúraim sláinte, do bhainisteoirí agus do bhaill foirne a fhilleann ar an obair le linn ráig COVID-19 ar healthservice.hse.ie

Léigh comhairle d’oibrithe cúraim sláinte maidir le fanacht sábháilte ag an obair

Léigh treoirlínte do bhainisteoirí cúraim sláinte agus d’fhoireann cúraim sláinte atá ag filleadh ar an obair maidir le obair go sábháilte

Córais uisce

Léigh an chomhairle um Shláinte Chomhshaoil chun córais uisce a bhainistiú i gcás múchadh

Tá na nithe seo a leanas curtha san áireamh sa gcomhairle sin:

 • óstáin
 • áitreabh bia
 • áiseanna áineasa uisce

Eagraíochtaí a chuireann comhairle ar fáil d’fhostóirí agus d’fhostaithe

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta – Aonad Teagmhála don Láthair Oibre Fón: 1890 289 389 Ríomhphost: wcu@hsa.ie

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta – Tacaíocht Gnó Tá eolas anseo maidir le tacaíochtaí rialtais do ghnólachtaí agus fiontraíochtaí atá buailte ag COVID-19.

Fón: 01 631 2002

Ríomhphost: infobusinesssupport@dbei.gov.ie

dbei.gov.ie/en/

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Fón: 059 9178 990

www.workplacerelations.ie

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI)

Fón: 01 807 3800

Ríomhphost: COVID-19-support@nsai.ie

nsai.ie

HSELive Fón: 1850 241850 Web chat: hse.ie/eng/hselive/

Ábhair Ghaolmhara

Cosain tú féin agus daoine eile ó COVID-19

Féin-Aonrú

Comhairle maidir le taisteal ón Rialtas

Uasdátú is déanaí: 23 Feabhra 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 22/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 22/05/2023