Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Ag Filleadh ar do chuid Oibre go sábháilte

Ná fill ar an láthair oibre:

 • Má tá aon chomhartha den choróinvíreas (COVID-19) ort
 • Má tá tú ag fanacht asat féin (féin-aonrú)
 • Murar labhair tú le d’fhostóir roimh fhilleadh ar do chuid oibre

Ní mór duit a bheith cúramach faoi roinnt rudaí sula bhfilleann tú ar do láthair oibre. Lean comhairle d’fhostóra ar mhaithe le tú féin a chosaint ón choróinvíreas.

Tá srianta leibhéal 3 i bhfeidhm i ngach contae sa stát. Tá tuilleadh eolais ar gov.ie maidir leis na leibhéil srianta ar fud an Stáit.

Sula bhfilleann tú ar an obair

Sula bhfilleann tú ar an obair ní mór duit:

 • Foirm a líonadh maidir le filleadh ar an obair
 • Inis do d’fhostóir faoi aon chúinse ábhartha a bhaineann le coróinvíreas ar chóir dóibh fios a bheith acu orthu
 • Páirt a ghlacadh in aon oiliúint a chuireann d’fhostóir ar fáil

Foirm um Réamh-fhilleadh ar an obair

Beidh ort an fhoirm seo a líonadh 3 lá ar a laghad sula bhfilleann tú ar an obair. Baineann an fhoirm seo le do phost agus tá sí ar fáil ó d’fhostóir amháin.

Dearbhaíonn an fhoirm:

 • Nach bhfuil comharthaí COVID-19 ort
 • Nach bhfuil tú ag fanacht asat féin (ag féin-aonrú)
 • Nach bhfuil tú ag fanacht ar thorthaí tástála COVID-19
 • Nach raibh tú i dteagmháil le duine a bhfuil an víreas orthu

Cosain tú féin sa láthair oibre

Déan:

Cloigh leis na bearta atá leagtha síos ag d’fhostóir chun aonrú sóisialta a chinntiú

Nigh do lámha i gceart go rialta

Cloigh le comhairle sláinteachais maidir le casachtach agus sraothartach

Fan asat féin nuair atá tú ag taisteal chuig an obair

Úsáid do pheann féin chun síniú isteach

Faigh an Aip Rianaire Teagmhála agus úsáid í - -seolfar foláireamh chugat maidir le dlúth theagmháil má fhaigheann duine a raibh dlúththeagmháil agat leis/léi toradh dearfach do COVID -19

Ná déan:

Ná leag do lámh ar do shúile, do bhéal ná do shrón

Ná roinn aon rud a bhíonn i dteagmháil le do bhéal, ar nós buidéil nó cupáin

Ná croith lámha le duine ar bith

Ná bíodh cruinnithe duine le duine agat agus ná téigh ar thurais ghnó más féidir – úsáid fónchomhdháil nó físchomhdháil

B’fhéidir go bhfuil imní ort faoin gcaoi a bhfuil do láthair oibre ag láimhseáil ráig an choróinvíris. Má tá, déan teagmháil le haonad teagmhála do láithreacha oibre san Údarás Sláinte agus Sábháilteachta. Ríomhphost wcu@hsa.ie nó fón 1890 289 389.

Má thagann comharthaí tinnis ort ag an obair

Inis don bhainisteoir láithreach. Beidh próiseas leagtha síos ag d’fhostóir. Lean na treoirlínte agus an chomhairle atá ann duit.

Ní mór duit:

 • Fanacht amach ó bhaill foirne eile láithreach
 • Masc aghaidh a chaitheamh má tá ceann ar fáil
 • Fanacht ar a laghad 2 mhéadar ó dhaoine eile
 • Glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil choróinvíris a shocrú

Téigh abhaile chomh luath agus atá sé sábháilte é sin a dhéanamh. Fan asat féin sa bhaile agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Ná húsáid iompar poiblí de chineál ar bith chun dul abhaile.

Mura féidir leat dul abhaile láithreach:

 • Fan asat féin sa bhfoirgneamh agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh
 • Ná leag lámh ar dhuine, dromchla ná aon ní eile
 • Clúdaigh do bhéal agus do shrón le ciarsúr páipéir nuair a bhíonn tú ag casacht nó ag sraothartach. Cuir an ciarsúr páipéir salach i mála bruscair.

Daoine atá i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas

Oibrigh ón mbaile má tá tú i mbaol níos mó ón gcoróinvíreas.

Mura féidir leat oibriú ón mbaile, labhair le do dhochtúir teaghlaigh nó d’fhostóir. B’fhéidir go lorgódh d’fhostóir comhairle um shláinte ceirde. Cinntigh go bhfuil bearta cosanta i bhfeidhm ag d’fhostóir maidir le haonrú sóisialta social distancing measures más féidir.

Comhairle d’fhostóirí

Ba chóir d’fhostóirí cloí le Return to Work Safely Protocol (PDF, 570KB, 29 pages).

Tá comhairle sna treoirlínte seo maidir le:

 • Stop a chur le scaipeadh an choróinvíris sa láthair oibre
 • Céimeanna chun an baol a bhaineann le coróinvíreas a laghdú
 • Cad ba chóir a dhéanamh má léiríonn fostaí comharthaí an víris

Cuireann an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta (HSA) comhairle ar fáil d’fhostóirí agus d’fhostaithe maidir le bearta cosanta san ionad oibre.

Déan teagmháil leis an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ar ríomhphostwcu@hsa.ie nó fón 1890 289 389.

Eagraíochtaí a chuireann comhairle ar fáil d’fhostóirí agus d’fhostaithe

An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta – Aonad Teagmhála don Láthair Oibre Fón: 1890 289 389 Ríomhphost: wcu@hsa.ie

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta – Tacaíocht Gnó Tá eolas anseo maidir le tacaíochtaí rialtais do ghnólachtaí agus fiontraíochtaí atá buailte ag an choróinvíreas. Fón: 01 631 2002

Ríomhphost: infobusinesssupport@dbei.gov.ie

dbei.gov.ie/en/

An Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre (WRC)

Fón: 059 9178 990

www.workplacerelations.ie

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI)

Fón: 01 807 3800

Ríomhphost: COVID-19-support@nsai.ie

nsai.ie

HSELive Fón: 1850 241850 Web chat: hse.ie/eng/hselive/

Ábhair Ghaolmhara

Cosain tú féin agus daoine eile ón gcoróinvíreas

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 22/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 22/05/2023