Skip to main content

Ag dul ar cuairt chuig tithe altranais agus ionaid cúraim cónaitheacha

Uasdátaithe: 5 Bealtaine 2021

Is féidir le daoine atá ina gcónaí i dtithe altranais agus i saoráidí cúraim chónaithe dhá suas le 4 chuairt a bheith acu sa tseachtain, ar an gcoinníoll go bhfuil leibhéal ard vacsaínithe ag an tsaoráid. Déantar é seo ar chuinsí atruacha faoi shrianta leibhéal 5.

Is féidir le COVID-19 scaipeadh go gasta agus is féidir leis go leor dochair a dhéanamh má fhaigheann duine é i dteach altranais nó in ionad cúraim cónaitheach.(SCF)

Is féidir leat an víreas a scaipeadh, fiú mura bhfuil ort ach comharthaí éadroma, nó mura bhfuil aon chomhartha ort nó fiú má airíonn tú go maith.

Má tháinig tú go hÉirinn ón Bhreatain nó ón Afraic Theas le déanaí, fan asat féin ar feadh 14 lá agus ná tabhair cuairt ar theach altranais nó ar ionad cúraim cónaitheach .

Cuairteanna

Is mar seo a leanas na socruithe maidir le cuairt a thabhairt ar chónaitheoirí i dtithe altranais agus ionaid cúraim cónaitheacha:

 • Cuairt amháin sa tseachtain ó dhuine amháin faoi shrianta leibhéal 3 agus leibhéal 4
 • Cuairt amháin gach coicís ó dhuine amháin faoi Leibhéal 5 – ar chúinsí criticiúla agus atruacha amháin

Tá Srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm sa stát.

Níor cheart go mairfeadh an chuairt ach uair an chloig. Ní gá gur an duine céanna a thiocfadh ar cuairt gach am.

Is é rogha an chónaitheora cuairteoir a ligean isteach nó gan a ligean isteach.

Labhair leis an bhfoireann má bhíonn cuairt níos faide de dhíth mar shampla ag deireadh saoil. I gcásanna mar seo d’fhéadfadh níos mó ná cuairteoir amháin teacht .

Má bhíonn ort cuairt a thabhairt ar chúinsí criticiúla agus atruacha, ba chóir duit an chomhairle thíos a leanacht ar mhaithe le gach duine a choinneáil slán.

Cuairteanna criticiúla agus atruacha

Is féidir cuairteanna breise ar chúinsí criticiúla agus atruacha a cheadú i gcásanna mar seo:

 • deireadh saoil
 • má tá cónaitheoir an-bhuartha nó trína chéile agus go bhféadfadh cuairt ó dhuine gar dóibh é a chur ar a shuaimhneas
 • Má tá ócáid thábhachtach i saol an chónaitheora
 • Mura mbeidh deis agat cuairt a thabhairt arís go ceann roinnt míonna nó blianta, mar shampla, má tá tú ag fágáil na tíre nó ag druidim le deireadh do shaoil.
 • má bhíonn ort socruithe airgeadais nó eile a dhéanamh nó chun abhcóideacht a dhéanamh ar son an chónaitheora

Cuairteanna Lasmuigh

Tá cuairteanna lasmuigh ceadaithe, an fhad agus go bhfanann daoine dhá mhéadar óna chéile (scaradh sóisialta) i gcónaí agus má tá an cónaitheoir in ann dul amach faoin aer. Ní mór cuairteanna mar seo a shocrú roimh ré.

Cuairteanna ag an bhFuinneog

Is féidir i gcónaí labhairt le cónaitheoirí lasmuigh dá bhfuinneoga oscailte nó ar an bhfón ach fanacht achar sábháilte óna chéile. Caithfear cuairteanna den chineál seo a shocrú roimh ré.

Sula dtugann tú cuairt

Lorgóidh an teach altranais sonraí teagmhála na gcuairteoirí ainmnithe de ghnáth, roimh ré.

Seiceáil roimh ré an bhfuil sé ceart go leor cuairt a thabhairt. Is dócha go dtabharfaidh an fhoireann am ar leith duit. Beidh ort teacht agus imeacht ag na hamanna atá aontaithe.

Cuirfear roinnt ceisteanna ort sula dtagann tú ar cuairt chun a chinntiú nach bhfuil aon chomhartha COVID 19 ort. B’fhéidir go dtógfaí do theocht sula dtéann tú isteach san ionad.

Tá sé de cheart ag bainistíocht an ionaid cinneadh a dhéanamh an féidir leat cuairt a thabhairt nó nach féidir. D’fhéadfadh sé imní a chur ort mura mbíonn tú in ann cuairt a thabhairt ar do dhuine muinteartha . Tá na srianta i bhfeidhm chun tusa, do dhuine muinteartha agus an fhoireann chúraim sláinte a choinneáil slán.

Uaireanta d’fhéadfadh sé go mbeadh ar chónaitheoir fágáil leis an gcuairteoir chun déileáil le rud atá an-tábhachtach ar nós riachtanas pearsanta éigin, bás duine muinteartha nó cuairt ar uaigh duine clainne. Ullmhófar plean chun gur féidir an cónaitheoir a choinneáil chomh sábháilte agus is féidir ar mhaithe leis féin agus cónaitheoirí eile.

Léigh faoi conas aire a thabhairt do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris.

Le linn do chuairte

Beidh ort clúdach aghaidhe nó masc leighis a chaitheamh le linn do chuairte.

Ba chóir an clúdach a fhágáil ort fiú má bhíonn sibh libh féin agus 2 mhéadar óna chéile .

I roinnt cásanna, b’fhearr an masc a bhaint díot:

 • Má bhíonn sé ró-dheacair cumarsáid a dhéanamh le do dhuine muinteartha agus an masc ort
 • Mura bhfuil do dhuine muinteartha in ann tú a aithint leis an masc ort
 • Má chuireann an masc as do do dhuine muinteartha

Má bhíonn deacracht agat ag caitheamh clúdach aghaidhe, is féidir leat cealtair aghaidhe a chaitheamh. Níl cealtair chomh maith le clúdach aghaidhe agus d’fhéadfadh nach dtabharfadh sé an chosaint chéanna duitse ná do do dhuine muinteartha ach tabharfaidh sé cosaint áirithe duit. B’fhéidir go n-iarrfaí ort naprún cosanta a chaitheamh freisin.

Ní mór duit cloí leis an chomhairle maidir le cosaint a thabhairt duit féin agus do dhaoine eile in aghaidh COVID-19

Nigh do lámha mar is ceart nuair a théann tú isteach agus amach as an áit a bhfuil na hothair

Is féidir leat bronntanas nó aon rud eile atá ag teastáil uathu a thabhairt isteach.

Mairfidh gach cuairt 1 uair an chloig de ghnáth. Má tá cuairt níos faide uait ar chúinsí atruacha labhair leis an bhfoireann faoi.

Má bhriseann ráig den choróinvíreas amach

Má bhriseann ráig COVID-19 amach san ionad nó san áis cuirfear stop leis na cuairteanna go ceann tamaill. Beidh duine amháin in ann cuairt amháin a thabhairt sa choicís ar chónaitheoirí faoi Shrianta Leibhéal 5.

Déanfar eisceachtaí i gcásanna speisialta, mar shampla, má tá duine i mbaol báis nó más in áit faoi leith atá an ráig san ionad. Is féidir leat é seo a phlé leis an bhfoireann.

Amanna nár chóir duit teacht ar cuairt

Ná tabhair cuairt má :

 • dúradh leat gur gartheagmhálaí tú le duine a bhfuil an coróinvíreas air
 • tá aon chomhartha den choróinvíress nó aon ionfhabhtú eile ar nós slaghdán nó fliú ort
 • tá comharthaí gaistreintríteas ort , mar shampla buinneach agus caitheamh amach

Má tá aon cheann de na tinnis seo ort, ba chóir duit fanacht ar feadh 2 lá ar a laghad tar éis do na comhartha imeacht sula dtagann tú ar cuairt.

Más gartheagmhálaí tú, beidh ort fanacht asat féin ar feadh 14 lá.

Má fuair tú tástáil COVID-19 , ná tabhair cuairt go dtí go gcuirfear in iúl duit go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 07/01/2021

Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 30/11/2023

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 07/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 07/07/2023