Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Ag cosaint do pháiste ón gcoróinvíreas

Uasdátaithe: 8 Meitheamh 2020 ag 11.35r.n.

Is féidir leis an gcoróinvíreas(COVID-19) dul i bhfeidhm ar leanaí chomh maith le daoine fásta.

Ach is beag cásanna a tuairiscíodh i leanaí ar fud an domhain. Is cosúil freisin go bhfaigheann leanaí ionfhabhtú níos séimhe ná mar a bhíonn ag daoine fásta nó ag daoine scothaosta.

Is víreas nua é an coróinvíreas. Táimid fós ag foghlaim faoi.

Má tá imní ort faoi shláinte do pháiste, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Ag cosaint do pháiste

Is iad na rudaí is tabhachtaí gur féidir leat a dhéanamh chun do pháiste a chosaint ná:

 • Bí freagrach,fan sábháilte – Lean an chomhairle faoi conas tú féin agus daoine eile a chosaint ón choróinvíreas
 • Bí ag faire amach do chomharthaí an choróinvíris https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/comharthai-an-choroinviris.htmls - má bhíonn comharthaí an choróinvíris ar do pháiste beidh ar an bpáiste féin-aonrú
 • Spreag do pháiste a lámha a ní wash their hands go rialta agus i gceart
 • Glan agus díghalraigh gach dromchla i do theach agus gach áit a mbíonn daoine ag leagan lámh orthu. Is féidir le Coróinvíreas maireachtáil ar dhromchlaí agus dá bhrí sin tá sé tábhachtach é seo a dhéanamh. Ná déan dearmad ar lámha na ndoirse agus an leithreas.
 • Lean comhairle chun cosc a chur ar do pháiste ionfhabhtuithe víreasacha a fháil nó a scaipeadh follow advice to prevent your child from catching or spreading viral infections

Ní mholtar clúdaigh aghaidh do pháistí faoi 13 bliain.

Ní mholtar iad de bhrí nach leanann páistí óga an chomhairle faoi mhasc a chaitheamh agus gan a lámha a leagan ar an masc.wearing a mask correctly .

Cloífidh páistí atá níos sine ná 13 leis an gcomhairle seo maidir le conas clúdach aghaidhe a chaitheamh.

Féach ar an gcaoi gur chóir dod’ pháistí na lámha a ní

Glac le fianáin le do thoil chun an ábhar seo a fheiceáil.

Léigh ár bpolasaí fianáin cookies policy chun níos mó a fhoghlaim faoi fhianain agus an chaoi a mbaineann muid úsáide astu.

Glacaim le fianáin

Conas na lámha a ní i gceart. How to wash your hands properly

Aclaíocht agus spraoi

Tá gach áis do pháistí, laistigh agus lasmuigh oscailte arís. Is féidir le campaí samhraidh, clubanna óige agus spóirt tosú arís

Ní mór do gach gníomhaíocht do pháistí cloí leis na treoirlínte sláinte pobail. D’fhéadfadh ráig eile den choróinvíreas teacht arís. Ba chóir do gach duine a bheith ciallmhar anois chun srian a chur le scaipeadh an choróinvíris.

Má théann tú féin agus do pháiste chuig áit súgartha:

 • Cloí leis na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta follow social distancing guidance – fan amach 2 mhéadar ó pháistí agus ó dhaoine fásta eile
 • Iarr ar do pháiste a lámha a ní roimh agus ina dhiaidh sin

 úsáid díghalrán lámh murar bhfuil áiseanna níocháin ann

 cinntigh go leanfaidh do pháistí deachleachtais sláinteachais nuair a bhíonn sé ag casacht nó ag sraothartach

Páistí atá ag freastal ar champaí, clubanna óige agus gníomhaíochtaí eile

Cuirfear páistí atá ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí do ghrúpaí sa ngrúpa céanna an t-am uilig. Beidh na páistí agus an fhoireann chéanna sa ghrúpa seo do gach gníomhaíocht chun srian a chur le scaipeadh an choróinvíris.

Cúram leanaí

Tá áiseanna cúraim leanaí, naíolanna agus réamhscoileanna ar oscailt anois. Cinntigh go bhfuil d’áis chúraim leanaí ag cloí leis na treoracha maidir le sláinte poiblí.

Ba chóir go mbeadh siad seo i ngach áis chúraim leanaí:

 • díghalrán lámh lasmuigh den cheantín, seomraí spraoi agus leithris – ba chóir go mbeadh siad socraithe ar bhealach atá sábháilte do na leanaí
 • áiseanna níocháin lámh atá coinnithe agus stocáilte go maith
 • nósmhaireacht dhian ghlantacháin - agus díghalrú rialta ar dhromchlaí agus rudaí a leagtar lámh go minic orthu
 • plean chun déileáil le leanaí agus foireann a bhfuil comharthaí an choróinvíris orthu
 • soláthar beag mascanna ar eagla go mbeadh ar dhuine den fhoireann aire a thabhairt do leanaí a dtagann comharthaí an choróinvíris orthu
 • plean chun na croí-sheirbhísí a bhainistiú sa chás go gcaithfeadh duine den fhoireann féin-aonrú nó srian a chur lena gluaiseachtaí

Ba chóir páistí atá ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí do ghrúpaí sa ngrúpa céanna an t-am uilig más féidir. Beidh na páistí agus an fhoireann chéanna sa ghrúpa seo chun srian a chur le scaipeadh an choróinvíreas.

Páistí le tinneas fadthéarmach Níl a fhios againn go fóill an bhféadfadh leanaí a bheith i mbaol níos mó ó thinnis thromchúiseacha má tá:

 • tinneas fadthéarmach orthu
 • Riachtanas Speisialta cúram sláinte acu

Ach ba chóir do na leanaí seo:

 • A bheith níos cúramaí agus a bheith ag faire amach do na comharthaí tinnis
 • Cloí go docht leis an gcomhairle maidir le sláinteachas maith agus niochán na lámh

Ba chóir do do pháiste na gnáthghníomhaíochtaí a dhéanann siad de ghnáth a dhéanamh. Is ar mhaithe lena bhfolláine a mholtar é seo.

Má théann do pháiste chuig tithe eile

D’fhéadfadh do pháiste dul go tithe eile i rith na seachtaine. Ach b’fhearr dá bhfanfadh siad i dteach amháin an oiread agus is féidir. De réir mar a mhaolaítear na srianta beidh freagracht phearsanta agus do bhreithiúnas féin níos tábhachtaí ná riamh.

Má tá comharthaí tinnis ar aon duine sa teach nuair atá do leanbh ann, beidh ar do leanbh srian a chur ar a ghluaiseachtaí. Beidh air fanacht sa teach sin.

Níor tháinig aon athrú ar orduithe cúirte maidir le rochtain, cothabháil agus caomhnóireacht. Ba chóir cloí leo i gcónaí. ach labhair le tuismitheoir eile do pháiste.

B’fhéidir go mbeadh tú féin nó do chomhairleoirí dlí in ann teacht ar shocrú ionas gur féidir le do pháiste fanacht i dteach amháin anois chun iad a choinneáil slán. D’fhéadfaí teicneolaíocht mar ghlaonna físe a úsáid sa chás seo. Mura féidir leat teacht ar shocrú, d’fhéadfá seirbhís idirghabhála a úsáid mediation service.

Má tá sé in am ag do pháiste vacsaíní a fháil (imdhíonadh)

Ba chóir go bhfaigheadh do leanbh a vacsaíní fós mar is gnách. Ach má tá comharthaí an choróinvíris ar do pháiste, beidh air féin-aonrú. Ná tabhair chuig do dhochtúir teaghlaigh iad. Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh agus cuirfidh siad na vacsaíní siar go ceann cúpla seachtain.

Nuair a thagann biseach ar do pháiste agus é éirithe as an bhféin-aonrú, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun coinne nua a dhéanamh.

Léigh níos mó faoi vacsaíní do do pháiste Read more about vaccines for your child.

Má thugann do pháiste cuairt ar dhuine atá i mbaol níos mó ón choróinvíreas

D’fhéadfadh páiste an víreas seo a scaipeadh. Dá bhrí sin ba chóir dóibh a bheith cúramach nuair a thugann siad cuairt ar dhaoine atá i mbaol mór ón gcoróinvíreas ar nós daoine os cionn 70 bliain d’aois. Bí ciallmhar agus coinnigh na daoine atá ag cocúnú slán

Read the visiting advice for people who are cocooning

Ábhair Ghaolmhara

Explaining coronavirus to your child

If your child has symptoms of coronavirus

https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/conas-a-scaiptear-an-coroinvireas.html

How coronavirus is spread

Dealing with fake health information during the coronavirus pandemic

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/07/2023