Skip to main content

Ag cosaint do pháiste ó COVID-19

Uasdátaithe: 10 Bealtaine 2021

Tá srianta fós i bhfeidhm chun muid a chosaint ar COVID-19.
Léigh faoi
shrianta reatha an rialtais ar gov.ie

Is féidir le COVID-19 (coróinvíreas) dul i bhfeidhm ar leanaí chomh maith le daoine fásta.

Ach is beag cásanna a tuairiscíodh i leanaí ar fud an domhain. Is cosúil freisin go bhfaigheann leanaí ionfhabhtú níos séimhe ná mar a bhíonn ag daoine fásta nó ag daoine scothaosta. Go minic ní bhíonn comharthaí ar bith orthu.

Ní scaipeann leanaí an víreas níos mó ná daoine fásta agus is annamh a bhíonn siad ina gcúis leis an víreas a scaipeadh i dteaghlaigh.

Léigh anseo cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn comharthaí COVID-19 ar do pháiste.

Má tá imní ort faoi shláinte do pháiste, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Ag cosaint do pháiste

Is iad na rudaí is tabhachtaí gur féidir leat a dhéanamh chun do pháiste a chosaint ná:

 • Lean an chomhairle faoi conas tú féin agus daoine eile a chosaint ó COVID-19
 • Bí ag faire amach do chomharthaí COVID-19 - má bhíonn comharthaí COVID-19 ar do pháiste beidh air féin-aonrú agus ní mór glaoch a chur ar an Dochtúir Teaghlaigh
 • Spreag do pháiste a lámha a ní go rialta agus i gceart
 • Glan agus díghalraigh gach dromchla i do theach agus gach áit a mbíonn daoine ag leagan lámh orthu. Ná déan dearmad ar lámha na ndoirse, an cianrialtán agus an leithreas.
 • Lean comhairle chun cosc a chur ar do pháiste ionfhabhtuithe víreasacha a fháil nó a scaipeadh

Clúdaigh Aghaidhe agus Leanaí

Ní mholtar clúdaigh aghaidh do pháistí faoi 13 bliain.D’fhéadfaí nach mbeidh leanaí óga in ann cloí leis an an gcomhairle faoi mhasc a chaitheamh i gceart. Ba chóir dóibh clúdach aghaidhe a chaitheamh má mholann dochtúir nó oibrí cúram sláinte dóibh sin a dhéanamh, mar shampla, nuair atáthar ag freastal ar chlinic san ospidéal.

Ba chóir do leanaí os cionn 13 an chomairle a tugtar do dhaoine fásta faoi chaitheamh na clúdaigh aghaidhe a leanacht. Ní mór dóibh clúdaigh aghaidhe a chaitheamh nuair a ghabhann siad isteach i siopa nó nuair a bhíonn siad ag taisteal ar iompar phoiblí, agus ba chóir dóibh clúdach aghaidhe a chaitheamh aon uair go mbíonn sé deacair fanacht amach 2 mhéadar ó dhaoine eile.

Ba chóir do gach páiste meánscoile clúdach aghaidhe a chaitheamh sa mheánscoil, fiú má tá siad faoi 13.Is toisc go bhfuil siad ag an gcéim fhorbartha chéanna lena gcomhghleacaithe agus gur féidir leo an chomhairle maidir le clúdaigh aghaidhe a leanacht i gceart.

Féach ar an gcaoi gur chóir dod’ pháistí na lámha a ní

Glac le fianáin le do thoil chun an ábhar seo a fheiceáil.

Léigh ár bpolasaí fianáin chun níos mó a fhoghlaim faoi fhianain agus an chaoi a mbaineann muid úsáide astu.

Glacaim le fianáin

Conas na lámha a ní i gceart.

Ag dul ar scoil

Ba chóir do gach páiste dul ar scoil ach amháin má bhíonn:

 • Teocht 38 céim Celsius nó níos airde orthu
 • Comharthaí COVID-19 orthu – casacht nua, go bhfuil cumas blaiseadh nó boladh a fháil cailte acu, nó go bhfuil gearr-anáil orthu
 • Siad i ndlúth-theagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi
 • Cónaí orthu le duine atá tinn agus go bhféadfadh coróinvíreas a bheith orthu
 • Siad tar éis filleadh go hÉirinn ó thír eile – tá comhairle faoi seo ar www.gov.ie

Léigh níos mó faoi chomharthaí COVID-19 agus cén uair a mbíonn sé sábháilte do pháiste a ligean ar scoil nó chuig cúram leanaí.

Ní gnáth do pháiste an víreas a scaipeadh ar pháistí eile ar scoil. De ghnáth nuair a tholgann páiste an víreas is ó dhuine fásta a tholgann siad é. Tá seo fíor go háirithe i gcás leanaí faoi bhun 13 bliana d’aois.

I measc na mbeart i scoileanna chun an riosca a laghdú tá:

 • Sláinteachas láimhe
 • Bearta glantacháin
 • Meascadh laghdaithe idir leanaí
 • Níos lú rudaí ag dul isteach agus amach ón scoil
 • Clúdaigh aghaidhe do dhaltaí meánscoile – ní mholtar clúdaigh aghaidhe do leanaí níós óige

Léigh eolas tacaíochta ón Rialtas ar www.gov.ie do thuismitheoirí agus leanaí agus iad ag filleadh ar scoil.

An scoil agus leanaí a bhfuil riocht sláinte air/uirthi

Níl aon chúis nach feidir le leanbh le haon cheann de na riochtaí slainte seo a leanas dul ar scoil:

 • asta
 • fiobróis chisteach
 • diaibéiteas
 • galar athlastach na bputóg
 • míchumas néareolaíoch

Ach ba chóir do leanaí fanacht sa bhaile ón scoil má bhíonn aon cheann de na riochtaí sláinte seo ag dul dóibh:

 • trasphlandú le déanaí
 • dian-easpa imdhíonachta de bharr chóíreáil ailse le déanaí
 • fiobróis chisteach éagobhsaí nó throm

Féadann a speisialtóir comhairle a chur ort más gá don leanbh aon réamhchúram breise a dhéanamh. Téigh i dteagmháil leis an speisialtóir agus an dochtúir teaghlaigh láithreach má tholgann an leanbh COVID-19.

Leanaí scoile agus daoine fásta atá i mbaol níos airde

Ba chóir do leanaí filleadh ar scoil fiú má tá cónaí orthu le duine atá:

Tá sé tábhachtach d’fholláine fhoriomlán an linbh go mbeadh sé/sí ag freastal ar scoil. Ach ba cheart do thuismitheoirí nó do bhaill teaghlaigh atá i mbaol níos mó ó COVID-19 cúram breise a ghlacadh chun scaradh sóisialta a dhéanamh ó dhaoine eile. Mar shampla, ag amanna bailithe na scoile.

Leanaí a bhfuil riochtaí sláinte bunúsacha orthu

D’fhéadfadh leanaí a bhfuil riochtaí sláinte bunúsacha orthu a bheith i mbaol ó ionfhabhtú ar bith. Ach is cosúil go bhfuil an riosca a bhaineann le breoiteacht thromchúiseach ó COVID-19 íseal, fiú má tá:

 • Riocht sláinte bunúsach air/uirthi
 • Riachtanais speisialta cúram sláinte aige/aici
 • A bheith níos cúramaí agus ag faire go géar do na comharthaí tinnis
 • A bheith ag cloí go docht leis an gcomhairle maidir le sláinteachas maith agus níocháin láimhe

Ba chóir do do pháiste iarracht a dhéanamh a ngnáthghníomhaíochtaí a choinneáil suas agus dul ar scoil. Tá sé seo go maith dá bhfolláine iomlán.

Má tá imní ort faoi riocht sláinte do linbh, iarr comhairle ar a bhfoireann speisialaithe.

D’fhorbair líon beag leanaí a raibh COVID-19 orthu siondróm athlastach ar a dtugtar siondróm ilchóras athlastach péidiatraice (SIAP). Tá an riocht seo neamh-choitianta. Bíonn tionchar aige den chuid is mó ar leanaí nach bhfuil riocht sláinte orthu. Léigh tuilleadh faoi SIAP.

Leanaí a bhfuil riocht sláinte orthu agus comharthaí COVID-19

Má tá riocht sláinte ar do leanbh agus má fhaigheann sé comharthaí COVID-19:

 • Ní mór do leanbh a scaradh ó dhaoine eile - ciallaíonn sé seo iad a choinneáil sa bhaile agus teagmháil a sheachaint le daoine eile go hiomlán. Cuimsíonn sé seo daoine eile i do theaghlach - léigh comhairle ar fhéin-aonrú
 • Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh agus ar do speisialtóir - cuirfidh siad comhairle ort má tá tástáil COVID-19 ag teastáil ó do leanbh.

Aclaíocht agus spraoi

Ní mór do gach gníomhaíocht do pháistí cloí leis na treoirlínte sláinte pobail.

Má théann tú féin agus do pháiste chuig áit súgartha:

 • Cloí leis na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta – fan amach 2 mhéadar ó pháistí agus ó dhaoine fásta eile
 • Iarr ar do pháiste a lámha a ní roimh agus ina dhiaidh sin
 • úsáid díghalrán lámh murar bhfuil áiseanna níocháin ann
 • cinntigh go leanfaidh do pháistí deachleachtais sláinteachais nuair a bhíonn sé ag casacht nó ag sraothartach

Léigh níos mó faoi shláinteachas anseo

Páistí atá ag freastal ar champaí, clubanna óige agus gníomhaíochtaí eile

Is féidir le páistí leanacht ar aghaidh le traeináil gan teagmháil lasmuigh. Ba chóir é seo a dhéanamh i ngrúpaí de 15 nó níos lú . Ní cheadaítear ach traenáil aonair laistigh.

Má théann do pháiste chuig tithe eile

Níor tháinig aon athrú ar orduithe Cúirte maidir le rochtain, cothabháil agus caomhnóireacht. Ba chóir cloí leo seo i gcónaí.

Má roinneann tú socruithe tuismitheoireachta nó coimeádta, is féidir leat bolgán tacaíochta a chruthú le teaghlach eile.Léigh níos mó faoi bholgáin tacaíochta ar www.gov.ie.

Má tá sé in am ag do pháiste vacsaíní a fháil (imdhíonadh)

Ba chóir go bhfaigheadh do leanbh a vacsaíní fós mar is gnách.

Ach má tá comharthaí an COVID-19 ar do pháiste, beidh air féin-aonrú. Ná tabhair chuig do dhochtúir teaghlaigh iad. Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh agus cuirfidh siad na vacsaíní siar go ceann cúpla seachtain.

Nuair a thagann biseach ar do pháiste agus é éirithe as an bhféin-aonrú, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh chun coinne nua a dhéanamh.

Léigh níos mó faoi vacsaíní do do pháiste.

Faigh an vacsaín fliú duit féin agus do pháistí go luath sa bhfómhar. Tá sé ar fáil saor in aisce do gach páiste idir 2-12 bliain d’aois agus do gach páiste atá leochaileach ó thaobh míochaine de.

Má thugann do pháiste cuairt ar dhuine atá i mbaol níos mó ón choróinvíreas

Faoi shrianta reatha an rialtais, ní cheadaítear aon chuartaíocht ach amháin ar chúiseanna riachtanacha teaghlaigh nó ó dhaoine atá i do bholgán tacaíochta.

Ná tabhair cuairt ar dhuine atá i mbaol mór ó COVID-19 mura bhfuil an chuairt riachtanach. Tá daoine os cionn 70 bliain d’aois san áireamh anseo. Bí ciallmhar agus coinnigh iad siúd atá i mbaol ó COVID-19 slán.

Léigh comhairle do dhaoine atá ag cocúnú

Ábhair Ghaolmhara

Ag labhairt le do pháiste faoin gcoróinvíreas

Má tá comharthaí an Choróinvíris ar do pháiste

Conas a scaiptear an coróinvíreas

Ag láimhseáil eolas sláinte bhréige le linn ráig an choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 13/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 13/07/2023